Naar categorie: Zuren

Zwavelzuur

Accuzuur Zwavelzuur is polair en dus in alle verhoudingen mengbaar met water. De concentratie van een waterige oplossing van zwavelzuur wordt standaard uitgedrukt als een massafractie. Hoewel met het dubbel contactproces een concentratie van 99% en meer kan bereikt worden, bezit de sterkst geconcentreerde oplossing een massafractie van 98,3%. In termen van molaire concentratie komt dit overeen met ongeveer 18 mol zwavelzuur per liter.

De 98%-oplossing wordt ook wel geconcentreerd zwavelzuur genoemd en is een viskeuze olieachtige vloeistof, die om die reden vroeger wel vitrioololie werd genoemd.          

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Zwavelzuur 37% Zwavelzuur 37% (Accuzuur) Produkten
Zwavelzuur 98% Zwavelzuur (H2SO4) 98% Chemisch Zuiver Produkten

Chemische Eigenschappen

UN: 1830
IUPAC: Diwaterstofsulfaat
Formule: H2SO4
CAS Nr:7664-93-9
Mol. Massa: 98.08
Dichtheid: 1.84   gr/ml
Smeltpunt: 10.38 °C
Kookpunt: 330.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles, droog en in een goed geventileerde ruimte bewaren. Gescheiden van basen, metalen en organische stoffen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.