Naar categorie: Metalen

Zwavel

Granulaatzwavel in verschillende verpakkingshoeveelheden.


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Zwavel Granulaat 25kg Zwavel Granulaat 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Granulaat 5kg Zwavel Granulaat 5kg Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Granulaat 1kg Zwavel Granulaat 1kg Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Granulaat 100gr Zwavel Granulaat 100gr €1.74 €2.10 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1350    
IUPAC: Zwavel    
Formule:    
CAS Nr:7704-34-9    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.