Naar categorie: Metalen

Zwavel


Granulaatzwavel in verschillende verpakkingshoeveelheden.


DE EUROPESE TOELATING VOOR ZWAVEL IN DE LANDBOUW IS VERLOPEN dit betekend dat wij geen zwavel poeder of granulaat meer kunnen inkopen in nederland of andere delen van de eu gezien de agro groothandel dit product uit de markt gehaald heeft. Wij zijn bezig met het importeren van hoogzuiver zwavelpoeder voor gebruik in syntheses, het product mag niet toegepast worden als pesticide of grond verbeteraar.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Zwavel Granulaat 25kg Zwavel Granulaat 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Granulaat 5kg Zwavel Granulaat 5kg Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Granulaat 1kg Zwavel Granulaat 1kg Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Granulaat 100gr Zwavel Granulaat 100gr Op Aanvraag Op aanvraag

Chemische Eigenschappen

UN: 1350    
IUPAC: Zwavel    
Formule:    
CAS Nr:7704-34-9    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.