We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Metalen

Zwavel

Granulaatzwavel in verschillende verpakkingshoeveelheden.


Wij bieden ook de meststof variant aan:zwavel granulaat

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Zwavel Granulaat 100gr Zwavel Granulaat 100gr €1.74 €2.10 8 Bestellen
Zwavel Granulaat 1kg Zwavel Granulaat 1kg €6.45 €7.80 Bestellen
Zwavel Granulaat 5kg Zwavel Granulaat 5kg €20.58 €24.90 1 Bestellen
Zwavel Granulaat 25kg Zwavel Granulaat 25kg €64.46 €78.00 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1350    
IUPAC: Zwavel    
Formule:    
CAS Nr:7704-34-9    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.