Naar categorie: Vaste Stoffen

Zinksulfaat

zinksulfaat

Zinksulfaat Hexahydraat, wateroplosbaar sporenelement voor toepassing als meststof.

Bevat 23% w/w zink.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Zinksulfaat 175gr Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €2.02 €2.45 Bestellen
Zinksulfaat 1kg Verpakt in een plastic emmertje €6.52 €7.89 35 Bestellen
Zinksulfaat 5kg Verpakt in een stevige plastic emmer €20.62 €24.95 Bestellen
Zinksulfaat 25kg Bulk verpakking van 25kg €56.94 €68.90 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zink vitriool witte vitriool
UN:
3077
IUPAC:
zinksulfaat
CAS Nr:
7446-19-7
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (Zinksulfaat (heptahydraat)), 9, III
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (Zinksulfaat (heptahydraat)), 9, III
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332930;


Vaak samen besteld:

Kopersulfaat Pentahydraat 25Kg

Kopersulfaat Pentahydraat 25Kg

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Waterstofperoxide 12% 1L

Waterstofperoxide 12% 1L

Calciumhypochloriet 1Kg

Calciumhypochloriet 1Kg

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml