Naar categorie: Vaste Stoffen

Zinksulfaat

Zinksulfaat monohydraat

zinksulfaat monohydraat

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Zinksulfaat Monohydraat 175gr Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €1.88 €2.28 Bestellen
Zinksulfaat Monohydraat 1kg Verpakt in een plastic emmertje €5.12 €6.20 Bestellen
Zinksulfaat Monohydraat 5kg Verpakt in een stevige plastic emmer €17.36 €21.00 Bestellen
Zinksulfaat Monohydraat 25kg Bulk verpakking van 25kg €49.92 €60.40 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 3077
IUPAC: zinksulfaat
Formule:
CAS Nr:7446-19-7
Mol. Massa: 0.00
Dichtheid: 0.00   gr/ml
Smeltpunt: 0.00 °C
Kookpunt: 0.00 °C

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.