Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 569 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinkchloride

Zinkchloride 25kg

Zinkchloride 25kg

Bulk verpakking, let op: levertijd tot 10 werkdagen          

Bestellen


Stuksprijs: €96.65 (ex btw)
Bestellen

6 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
2331
IUPAC:
Zinkchloride
CAS Nr:
7646-85-7
EEG Index:
231-592-0
Formule:
ZnCl2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
293.000 °C
Kookpunt:
732.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: ZINKCHLORIDE, WATERVRIJ, 8 + 9, III (E)
Opslag: op een koele en droge plaats onder een inerte atmosfeer (stikstofgas)

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN2331 ZINKCHLORIDE, WATERVRIJ, 8 + 9, III (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
NPK 12-61-0 multi-MAP 5kg
NPK 12-61-0 multi-MAP 5kg
Boorzuur 5kg
Boorzuur 5kg
Ijzerchloride 40% 5L
Ijzerchloride 40% 5L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Zwavel Granulaat 1kg
Zwavel Granulaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Tin brokken 100gr
Tin brokken 100gr