Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 35% 1L

Verpakt in hoogwaardige pharma hdpa flessen met kindveilige gesealde dop

Als u waterstofperoxide wil bestellen met een concentratie van 35% vermeld bij registratie dan aub uw KvK nummer om verzending te verspoedigen. We mogen deze concentraties niet versturen naar particulieren.

Bestellen


Prijs: €7.23
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagen

Wvmc - EXPLOSIEVEN PRECURSOR: WATERSTOFPEROXIDE 12-50%  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2014
IUPAC:
Waterstofperoxide 35-50%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.015
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Sprayfles 1L
Sprayfles 1L
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Spatel RVS 30cm
Spatel RVS 30cm
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Set van 7 roerstaafjes
Set van 7 roerstaafjes
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Petrischaal 180x30mm kalkglas
Petrischaal 180x30mm kalkglas
Maatlepels RVS Klein
Maatlepels RVS Klein
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Borax Decahydraat 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Kookpuntbenzine 60-80 20L
Kookpuntbenzine 60-80 20L
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr