Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 35% 1L

Verpakt in hoogwaardige pharma hdpa flessen met kindveilige gesealde dop

Als u waterstofperoxide wil bestellen met een concentratie van 35% vermeld bij registratie dan aub uw KvK nummer om verzending te verspoedigen. We mogen deze concentraties niet versturen naar particulieren.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €7.23 €8.75 0
Vanaf 12 stuks: €6.18 €7.48 12
Vanaf 24 stuks: €5.22 €6.32 24
Vanaf 60 stuks: €4.34 €5.25 60
Vanaf 144 stuks: €3.61 €4.37 144

Stuksprijs: €7.23 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraad


Wvmc - EXPLOSIEVEN PRECURSOR: WATERSTOFPEROXIDE 12-50%  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2014
IUPAC:
Waterstofperoxide 35-50%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.015
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Transportbox 60x40
Transportbox 60x40
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr