Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 35% 1L

Verpakt in hoogwaardige pharma hdpa flessen met kindveilige gesealde dop

Als u waterstofperoxide wil bestellen met een concentratie van 35% vermeld bij registratie dan aub uw KvK nummer om verzending te verspoedigen. We mogen deze concentraties niet versturen naar particulieren.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €7.23 €8.75 0
Vanaf 12 stuks: €6.18 €7.48 12
Vanaf 24 stuks: €5.22 €6.32 24
Vanaf 60 stuks: €4.34 €5.25 60
Vanaf 144 stuks: €3.61 €4.37 144

Stuksprijs: €7.23 (ex btw)
Bestellen

8 stuk(s) op voorraad


Wvmc - EXPLOSIEVEN PRECURSOR: WATERSTOFPEROXIDE 12-50%  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2014
IUPAC:
Waterstofperoxide 35-50%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.015
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm