Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 35% 1L

Verpakt in hoogwaardige pharma hdpa flessen met kindveilige gesealde dop

Als u waterstofperoxide wil bestellen met een concentratie van 35% vermeld bij registratie dan aub uw KvK nummer om verzending te verspoedigen. We mogen deze concentraties niet versturen naar particulieren.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €7.23 €8.75 0
Vanaf 12 stuks: €6.18 €7.48 12
Vanaf 24 stuks: €5.22 €6.32 24
Vanaf 60 stuks: €4.34 €5.25 60
Vanaf 144 stuks: €3.61 €4.37 144

Stuksprijs: €7.23 (ex btw)
Bestellen

6 stuk(s) op voorraad


Wvmc - EXPLOSIEVEN PRECURSOR: WATERSTOFPEROXIDE 12-50%  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2014
IUPAC:
Waterstofperoxide 35-50%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.015
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Benzylalcohol 99% 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg