Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 10% 1L

Verpakt in een UN gekeurde fles met ontluchtingsdop.      

Beschikbaar voor particuliere verkoop.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.92 €5.95 0
Vanaf 12 stuks: €4.09 €4.95 12
Vanaf 60 stuks: €3.26 €3.95 60
Vanaf 144 stuks: €2.44 €2.95 144
Vanaf 576 stuks: €2.11 €2.55 576

Stuksprijs: €4.92 (ex btw)
Bestellen

53 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.05 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Calciumhypochloriet 5Kg
Calciumhypochloriet 5Kg
DPD1 Tabletten 10 stuks
DPD1 Tabletten 10 stuks
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Phenol Red tabletten 10 stuks
Phenol Red tabletten 10 stuks
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
DPD3 Tabletten 10 stuks
DPD3 Tabletten 10 stuks