Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 10% 1L

Verpakt in een UN gekeurde fles met ontluchtingsdop.      

Beschikbaar voor particuliere verkoop.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.21 €6.30 0
Vanaf 12 stuks: €4.67 €5.65 12
Vanaf 60 stuks: €3.51 €4.25 60
Vanaf 144 stuks: €2.85 €3.45 144
Vanaf 576 stuks: €2.44 €2.95 576

Stuksprijs: €5.21 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.05 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Polyimide Tape 10mm x 33M
Polyimide Tape 10mm x 33M
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Aluminium Poeder 4N 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Zoutzuur 0.1M 1L
Zoutzuur 0.1M 1L
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml