Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 10% 1L

Verpakt in een UN gekeurde fles met ontluchtingsdop.      

Beschikbaar voor particuliere verkoop.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.92 €5.95 0
Vanaf 12 stuks: €4.09 €4.95 12
Vanaf 60 stuks: €3.26 €3.95 60
Vanaf 144 stuks: €2.44 €2.95 144
Vanaf 576 stuks: €2.11 €2.55 576

Stuksprijs: €4.92 (ex btw)
Bestellen

47 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.05 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Calciumhypochloriet 5Kg
Calciumhypochloriet 5Kg
DPD1 Tabletten 10 stuks
DPD1 Tabletten 10 stuks
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Phenol Red tabletten 10 stuks
Phenol Red tabletten 10 stuks
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L