Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 10% 1L

Verpakt in een UN gekeurde fles met ontluchtingsdop.      

Beschikbaar voor particuliere verkoop.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.92 €5.95 0
Vanaf 12 stuks: €4.09 €4.95 12
Vanaf 60 stuks: €3.26 €3.95 60
Vanaf 144 stuks: €2.44 €2.95 144
Vanaf 576 stuks: €2.11 €2.55 576

Stuksprijs: €4.92 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.05 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Horlogeglas 40mm
Horlogeglas 40mm
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Chroom(III)oxide groen 100gr
Chroom(III)oxide groen 100gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml