Naar categorie: Vloeistoffen

Waterstofperoxide

Zuurstofwater

Waterstofperoxide is een anorganische verbinding van waterstof en zuurstof met als brutoformule H2O2. Het heeft een zuurstofatoom meer dan het veel stabielere water en laat deze vrij makkelijk los.

Een oplossing van waterstofperoxide is dan ook uiterst reactief.

Waterstofperoxide wordt onder andere gebruikt als ontsmettingsmiddel bijvoorbeeld bij ontstekingen in de mond of bij besmetting van het drinkwater. Als bleek middel wordt het veelal gebruikt om stoffen te bleken zoals bijvoorbeeld bij het blonderen van haar.

Als u waterstofperoxide wil bestellen met een concentratie hoger dan 12% vermeld bij registratie dan aub uw KvK en BTW nummer om verzending te verspoedigen; we mogen concentraties >=12% niet versturen naar particulieren

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Waterstofperoxide 50% 30kg Waterstofperoxide 50% 30kg Op Aanvraag 5 Op aanvraag
Waterstofperoxide 3% IBC 960L Waterstofperoxide 3% IBC 960L Op Aanvraag Op aanvraag
Waterstofperoxide 3% 100ml Verpakt in een plastic flesje €0.99 €1.20 31 Bestellen
Waterstofperoxide 3% 1L Verpakt in een heldere pet fles met garantiesluiting €3.26 vanaf €1.53 per 576 €3.95 Bestellen
Waterstofperoxide 6% 1L Verpakt in een heldere pet fles met garantiesluiting €4.34 vanaf €1.81 per 576 €5.25 1 Bestellen
Waterstofperoxide 10% 1L Waterstofperoxide 10% 1L €5.21 vanaf €2.44 per 576 €6.30 Bestellen
Waterstofperoxide 12% 1L Waterstofperoxide 12% 1L €5.66 vanaf €2.60 per 576 €6.85 Bestellen
Waterstofperoxide 35% 1L Waterstofperoxide 35% 1L €7.23 vanaf €3.61 per 144 €8.75
Waterstofperoxide 1.3% 5000ml Waterstofperoxide 1.3% 5000ml €9.88 vanaf €8.06 per 64 €11.95 6 Bestellen
Waterstofperoxide 3% 5L Waterstofperoxide 3% 5L €10.70 vanaf €7.40 per 40 €12.95 8 Bestellen
Waterstofperoxide 50% 1L Waterstofperoxide 50% 1L €10.70 vanaf €6.57 per 60 €12.95 10
Waterstofperoxide 12% 5L Waterstofperoxide 12% 5L €15.50 vanaf €11.94 per 64 €18.75 11 Bestellen
Waterstofperoxide 3% 20L Waterstofperoxide 3% 20L €27.23 vanaf €23.10 per 12 €32.95 2 Bestellen
Waterstofperoxide 7% 20L Waterstofperoxide 7% 20L €29.59 vanaf €25.79 per 12 €35.80 Bestellen
Waterstofperoxide 35% 25Kg Waterstofperoxide 35% 25Kg €47.73 vanaf €41.28 per 36 €57.75

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Oxiderend
ADR: WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2984 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
ADR Klasse:
5.1 + 8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28470000

Vragen en Antwoorden

Nee dit is niet nodig, HDPE plastic is opaak voor UV-radiatie in zonlicht. De enige doorzichtige verpakking die UV doorlaat is quartz glas en dit wordt enkel in glaswerk toegepast voor specifieke doeleinden; bv voor reacties met UV licht.Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml