We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vloeistoffen

Waterstofperoxide

Zuurstofwater

Waterstofperoxide is een anorganische verbinding van waterstof en zuurstof met als brutoformule H2O2. Het heeft een zuurstofatoom meer dan het veel stabielere water en laat deze vrij makkelijk los.

Een oplossing van waterstofperoxide is dan ook uiterst reactief.

Waterstofperoxide wordt onder andere gebruikt als ontsmettingsmiddel bijvoorbeeld bij ontstekingen in de mond of bij besmetting van het drinkwater. Als bleek middel wordt het veelal gebruikt om stoffen te bleken zoals bijvoorbeeld bij het blonderen van haar.

  • Als u waterstofperoxide wil bestellen met een concentratie hoger dan 12% vermeld bij registratie dan aub uw KvK nummer om verzending te verspoedigen. 
  • We mogen concentraties >12% niet aanbieden aan particulieren
  • Wij verkopen niet aan de deur 
  • Wij maken melding van verdachte handelingen en personen omtrent waterstofperoxide

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Waterstofperoxide 3% 1L Waterstofperoxide 3% 1L €3.26 €3.95 Bestellen
Waterstofperoxide 6% 1L Waterstofperoxide 6% 1L €3.68 €4.45 Bestellen
Waterstofperoxide 10% 1L Waterstofperoxide 10% 1 Liter €4.09 €4.95 1 Bestellen
Waterstofperoxide 35% 1L Waterstofperoxide 35% 1 Liter €6.40 €7.75 Bestellen
Waterstofperoxide 35% 30Kg Waterstofperoxide 35% 30Kg €22.73 €27.50 Bestellen
Waterstofperoxide 50% 30kg Waterstofperoxide 50% 30kg €57.02 €69.00 Bestellen
Waterstofperoxide 10% 24x 1L Waterstofperoxide 10% 24x 1L €76.45 €92.50 Bestellen
Waterstofperoxide 35% 24x 1L Waterstofperoxide 35% 24x 1L €98.35 €119.00 Bestellen
Waterstofperoxide 3% 200x 120ml Waterstofperoxide 3% 200x 120ml (donkere PET flesjes) €150.41 €182.00 Bestellen
Waterstofperoxide 35% 560L (28x 20L) Waterstofperoxide 35% 560L (28x 20L) €371.07 €449.00 Bestellen
Waterstofperoxide 3% 1000x 120ml Waterstofperoxide 3% 1000x 120ml €689.26 €834.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 2984    
IUPAC: Waterstofperoxide 3-12%    
Formule: H2O2    
CAS Nr:7722-84-1    
Mol. Massa: 34.00
   
Dichtheid: 1.45   gr/ml
   
Smeltpunt: -33.00 °C
   
Kookpunt: 108.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.