Naar categorie: Vloeistoffen

Waterstofperoxide

Zuurstofwater

Waterstofperoxide is een anorganische verbinding van waterstof en zuurstof met als brutoformule H2O2. Het heeft een zuurstofatoom meer dan het veel stabielere water en laat deze vrij makkelijk los.

Een oplossing van waterstofperoxide is dan ook uiterst reactief.

Waterstofperoxide wordt onder andere gebruikt als ontsmettingsmiddel bijvoorbeeld bij ontstekingen in de mond of bij besmetting van het drinkwater. Als bleek middel wordt het veelal gebruikt om stoffen te bleken zoals bijvoorbeeld bij het blonderen van haar.

  • Als u waterstofperoxide wil bestellen met een concentratie hoger dan 12% vermeld bij registratie dan aub uw KvK nummer om verzending te verspoedigen. 
  • We mogen concentraties >12% niet aanbieden aan particulieren

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Waterstofperoxide 50% 30kg Waterstofperoxide 50% 30kg Op Aanvraag Op aanvraag
Waterstofperoxide 35% 560L (28x 20L) Waterstofperoxide 35% 560L (28x 20L) Op Aanvraag Op aanvraag
Waterstofperoxide 50% 1L Waterstofperoxide 50% 1L Op Aanvraag Op aanvraag
32x Waterstofperoxide 3% 5L 32x Waterstofperoxide 3% 5L Op Aanvraag Op aanvraag
32x Waterstofperoxide 12% 5L 32x Waterstofperoxide 12% 5L Op Aanvraag Op aanvraag
Waterstofperoxide 3% 100ml Verpakt in een plastic flesje €0.99 €1.20 Bestellen
Waterstofperoxide 3% 1L Waterstofperoxide 3% 1L €3.76 €4.55 28 Bestellen
Waterstofperoxide 6% 1L Waterstofperoxide 6% 1L €4.34 €5.25 Bestellen
Waterstofperoxide 10% 1L Waterstofperoxide 10% 1L €5.04 €6.10 Bestellen
Waterstofperoxide 12% 1L Waterstofperoxide 12% 1L €5.25 €6.35 Bestellen
Waterstofperoxide 35% 1L Waterstofperoxide 35% 1L €7.23 €8.75 Bestellen
Waterstofperoxide 1.3% 5000ml Waterstofperoxide 1.3% 5000ml €9.71 €11.75 Bestellen
Waterstofperoxide 3% 5L Waterstofperoxide 3% 5L €10.70 €12.95 13 Bestellen
Waterstofperoxide 12% 5L Waterstofperoxide 12% 5L €14.83 €17.95 25 Bestellen
Waterstofperoxide 3% 20L Waterstofperoxide 3% 20L €27.23 €32.95 Bestellen
Waterstofperoxide 7% 20L Waterstofperoxide 7% 20L €29.59 €35.80 Bestellen
Waterstofperoxide 35% 25Kg Waterstofperoxide 35% 25Kg €36.16 €43.75 2 Bestellen
Waterstofperoxide 10% 24x 1L Waterstofperoxide 10% 24x 1L €72.31 €87.50 Bestellen
Waterstofperoxide 35% 24x 1L Waterstofperoxide 35% 24x 1L €106.57 €128.95 Bestellen
Waterstofperoxide 3% 200x 100ml Waterstofperoxide 3% 200x 100ml €175.21 €212.00 Bestellen
Waterstofperoxide 3% IBC 960L Waterstofperoxide 3% IBC 960L €495.04 €599.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Oxiderend
ADR: WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2984 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
ADR Klasse:
5.1 + 8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28470000

Vragen en Antwoorden

Nee dit is niet nodig, HDPE plastic is opaak voor UV-radiatie in zonlicht. De enige doorzichtige verpakking die UV doorlaat is quartz glas en dit wordt enkel in glaswerk toegepast voor specifieke doeleinden; bv voor reacties met UV licht.

;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Fles HDPE 1L

Fles HDPE 1L

Demiwater 20L

Demiwater 20L

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Transportbak (nieuw)

Transportbak (nieuw)