Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tolueen

Tolueen >99% 1 Liter

Verpakt in een hoogwaardige PET fles met weervast etiket.


NIET VOOR VERKOOP AAN CONSUMENTEN
We zijn verplicht uw gebruiksdoel op te slaan alvorens wij deze stof uitleveren, geef dit aub duidelijk aan in de bestelnotitie.


Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 1 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 1 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze ontvlambare vloeistof
Synoniemen:
fenylmethaan, toluol, tolueen, methylbenzeen
UN:
1294
IUPAC:
Methylbenzeen
CAS Nr:
108-88-3
EEG Index:
203-625-9
Formule:
C7H8
SMILES:
Cc1ccccc1
Mol. Massa:
92.140
Dichtheid:
0.870
Smeltpunt:
-93.000 °C
Kookpunt:
111.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen, uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.87 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29023000

Vaak samen besteld:

d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 100ml
Xyleen 100ml
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Kaliumchloride 99% 5Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natronloog 30% 100ml
Natronloog 30% 100ml
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%