Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tolueen

Tolueen >99% 1 Liter

Verpakt in een hoogwaardige PET fles met weervast etiket.


NIET VOOR VERKOOP AAN CONSUMENTEN
We zijn verplicht uw gebruiksdoel op te slaan alvorens wij deze stof uitleveren, geef dit aub duidelijk aan in de bestelnotitie.


Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 1 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 1 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze ontvlambare vloeistof
Synoniemen:
fenylmethaan, toluol, tolueen, methylbenzeen
UN:
1294
IUPAC:
Methylbenzeen
CAS Nr:
108-88-3
EEG Index:
203-625-9
Formule:
C7H8
SMILES:
Cc1ccccc1
Mol. Massa:
92.140
Dichtheid:
0.870
Smeltpunt:
-93.000 °C
Kookpunt:
111.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen, uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.87 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29023000

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Roerstaaf 10x70mm
Roerstaaf 10x70mm