Naar categorie: Vloeistoffen

Tolueen

Tolueen of methylbenzeen (C6H5CH3), vroeger ook wel toluol genoemd, is een verbinding bestaande uit een benzeenring waarvan 1 waterstofatoom vervangen is door een methylgroep. De stof wordt onder andere als verdunningsmiddel en als grondstof in de chemie gebruikt. Tolueen is het belangrijkste bestanddeel van thinner. Het is ook een onderdeel van benzine en wordt gebruikt als oplosmiddel in bandenplakmiddel. 

MEER DAN 1000ml NIET VOOR VERKOOP AAN CONSUMENTEN
We zijn verplicht uw gebruiksdoel op te slaan alvorens wij deze stof uitleveren (zelfs bij bedrijven), geef dit aub duidelijk aan in de bestelnotitie.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Tolueen >99% 1L Tolueen >99% 1 Liter Op Aanvraag 25 Op aanvraag
Tolueen >99% 100ml Tolueen >99% 100ml €1.74 €2.10 Bestellen
Tolueen >99% 300ml Tolueen >99% 300ml €3.93 €4.75 10 Bestellen
Tolueen >99% 5L (ADR) Tolueen >99% 5L (ADR) €16.49 €19.95 Bestellen
Tolueen >99% 20L Tolueen >99% 20 Liter €53.47 €64.70 1 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 1 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 1 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze ontvlambare vloeistof
Synoniemen:
fenylmethaan, toluol, tolueen, methylbenzeen
UN:
1294
IUPAC:
Methylbenzeen
CAS Nr:
108-88-3
EEG Index:
203-625-9
Formule:
C7H8
SMILES:
Cc1ccccc1
Mol. Massa:
92.140
Dichtheid:
0.870
Smeltpunt:
-93.000 °C
Kookpunt:
111.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
ADR: TOLUEEN, 3, II, (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen, uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
UN1294 TOLUEEN, 3, II, (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29023000

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Xyleen 100ml
Xyleen 100ml
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Xyleen 20 Liter
Xyleen 20 Liter
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natronloog 30% 100ml
Natronloog 30% 100ml
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml