We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vloeistoffen

Tolueen

Tolueen of methylbenzeen (C6H5CH3), vroeger ook wel toluol genoemd, is een verbinding bestaande uit een benzeenring waarvan 1 waterstofatoom vervangen is door een methylgroep. De stof wordt onder andere als verdunningsmiddel en als grondstof in de chemie gebruikt. Tolueen is het belangrijkste bestanddeel van thinner. Het is ook een onderdeel van benzine en wordt gebruikt als oplosmiddel in bandenplakmiddel. 

NIET VOOR VERKOOP AAN CONSUMENTEN
We zijn verplicht uw gebruiksdoel op te slaan alvorens wij deze stof uitleveren (zelfs bij bedrijven), geef dit aub duidelijk aan in de bestelnotitie.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Tolueen >99% 100ml Tolueen >99% 100ml €1.45 €1.75 8 Bestellen
Tolueen >99% 1L Tolueen >99% 1 Liter €7.10 €8.59 9 Bestellen
Tolueen >99% 20L Tolueen >99% 20 Liter €60.33 €73.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Methylbenzeen    
Formule: C7H8    
CAS Nr:108-88-3    
Mol. Massa: 92.14
   
Dichtheid: 0.87   gr/ml
   
Smeltpunt: -93.00 °C
   
Kookpunt: 111.00 °C

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen, uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P331 - Geen braken opwekken