Naar categorie: Vloeistoffen

Thinner

A kwaliteit thinner.
  • bevat geen tolueen en geen methanol
  • niet geregenereerd
  • Geschikt voor het verdunnen van verf
  • 4 componenten, zie samenstelling
Wij verkopen thinner van hoge zuiverheid dermate samengesteld dat deze minder schadelijk is dan traditionele tolueen houdende thinner.

LET OP: verzending van 5L en 20L verpakkingen geschied via ADR distributie en de daarbij behorende kosten.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Thinner 100ml Thinner 100ml €1.90 €2.30 Bestellen
Thinner 1L Thinner 1L €5.17 vanaf €4.09 per 12 €6.25 Bestellen
Thinner 5L Thinner 5L €14.71 €17.80 Bestellen
Thinner 20L Thinner 20L €47.60 €57.60 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Brandbare vloeistof
Synoniemen:
thinner, verfverdunner, verdunner, tolueen
UN:
1263
IUPAC:
Thinner
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Vrij van tolueen en andere aromaten

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1263
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Kookpuntbenzine 100-140 20L
Kookpuntbenzine 100-140 20L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram