Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tetrahydrofuran (THF)

Tetrahydrofuran (THF) 100ml

  tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF

100ml zeer zuivere THF in een stevig bruin glazen flesje. 

  • EXTRA ZUIVER > 99.5%
  • H20 < 0.05%
  • Peroxides < 0.015%
  • Residue < 0.005%
  • Gestabiliseerd met 0,025% BHTBestellen


Stuksprijs: €2.11 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende prikkeling
Synoniemen:
1,4-epoxybutaan, butyleenoxide, cyclotetramethyleenoxide, furanidine, oxacyclopentaan, oxolaan
UN:
2056
IUPAC:
Tetrahydrofuran
CAS Nr:
109-99-9
EEG Index:
203-726-8
Formule:
C4H8O
SMILES:
C1CCCO1
Mol. Massa:
72.106
Dichtheid:
0.886
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
66.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29321100

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Calciumhypochloriet 5Kg
Calciumhypochloriet 5Kg
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Formaline 37% 100ml
Formaline 37% 100ml
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles
Methylethylketon 100ml
Methylethylketon 100ml
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Butylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Calciumoxide 10Kg
Calciumoxide 10Kg
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml