Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tetrahydrofuran (THF)

Tetrahydrofuran (THF) 100ml

  tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF

100ml zeer zuivere THF in een stevig bruin glazen flesje. 

  • EXTRA ZUIVER > 99.5%
  • H20 < 0.05%
  • Peroxides < 0.015%
  • Residue < 0.005%
  • Gestabiliseerd met 0,025% BHTBestellen


Stuksprijs: €2.11 (ex btw)
Bestellen

25 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende prikkeling
Synoniemen:
1,4-epoxybutaan, butyleenoxide, cyclotetramethyleenoxide, furanidine, oxacyclopentaan, oxolaan
UN:
2056
IUPAC:
Tetrahydrofuran
CAS Nr:
109-99-9
EEG Index:
203-726-8
Formule:
C4H8O
SMILES:
C1CCCO1
Mol. Massa:
72.106
Dichtheid:
0.886
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
66.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29321100

Vaak samen besteld:

Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Polyethyleenglycol 400 100ml
Polyethyleenglycol 400 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Ammoniak 25% 20L
Ammoniak 25% 20L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Gallium 20gr
Gallium 20gr
Grafiet plaat 100x100x3mm
Grafiet plaat 100x100x3mm
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ethyleenglycol 1L
Ethyleenglycol 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Methanol >99% 100ml
Methanol >99% 100ml
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 1000ml
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Horlogeglas 40mm
Horlogeglas 40mm
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Fy ALK 1000 gram
Fy ALK 1000 gram