We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vloeistoffen

Tetrahydrofuran (THF)

  tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF

Tetrahydrofuraan (afgekort: THF) is een cyclische ether. Het is een zeer goed oplosmiddel voor polaire verbindingen zoals PVC, Polystyreen, lijmen en nog niet uitgeharde lakken. THF is volledig mengbaar met water en doordat het zon goed oplosmiddel is het ook agressief voor de huid. Aan THF wordt gewoonlijk een anti-oxidant toegevoegd omdat het de neiging heeft peroxiden te vormen in een zuurstofrijke omgeving resulterend in explosie gevaar.

Tetrahydrofuran is een oplosmiddel voor veel lijmen, het wordt dan ook vaak toegepast om resten van tapijtlijm te verwijderen. Verder wordt het gebruikt om industriële harsen te maken, voor polyethuraan coatings en de productie van printer inkt.

Wij verkopen met BHT gestabiliseerde THF van hoge zuiverheid (>99.8%), vraag ons voor de TDS van de huidige batch.

Als u op zoek bent naar THF verpakt per 1, 2.5 of 5L in stalen flessen of cans neem dan contact met ons op.        

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Tetrahydrofuran (THF) 100ml Tetrahydrofuran (THF) 100ml €2.44 €2.95 31 Bestellen
Tetrahydrofuran 300ml Tetrahydrofuran 300ml €4.78 €5.78 8 Bestellen
Tetrahydrofuran 300ml x4 Tetrahydrofuran 300ml x4 €16.49 €19.95 2 Bestellen
Tetrahydrofuran 25L Tetrahydrofuran 25L €173.55 €210.00 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Tetrahydrofuran    
Formule: C4H8O    
CAS Nr:109-99-9    
Mol. Massa: 72.11
   
Dichtheid: 0.89   gr/ml
   
Smeltpunt: -108.00 °C
   
Kookpunt: 66.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.