Naar categorie: Vaste Stoffen

StrontiumChloride Hexahydraat

Hoogzuiver strontiumchloride hexahydraat (SrCl2.6H2O)

Zuiverheid > 99.98%

Toepassingen
  • Strontiumchloride, en andere strontiumverbindingen, wordt in vuurwerk gebruikt om er een scharlakenrode kleur aan te geven. Ook de glasindustrie en de metallurgie gebruiken kleine hoeveelheden strontiumchloride
  • In zeewateraquaria moet een beetje strontiumchloride worden toegevoegd; dat is nodig voor de vorming van het exoskelet van bepaalde soorten plankton.
  • Strontiumchloride hexahydraat wordt aangewend tegen gevoelige tanden. Het is een bestanddeel van de tandpasta tegen gevoelige tanden Sensodyne C Classic. 
  • Het hexahydraat wordt ook in kleine hoeveelheden aan andere cosmetische producten toegevoegd (met name shampoo en producten voor gelaatsverzorging)
  • Strontiumchloride-oplossing wordt ook gebruikt als interferentiebuffer in atoomabsorptiespectrometrie.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr Strontiumchloride Hexahydraat 10gr €4.34 €5.25 12 Bestellen
Strontium+ 1000ml Strontium+ 1000ml €7.40 €8.95 8 Bestellen
Strontiumchloride Hexahydraat 100gr Strontiumchloride Hexahydraat 100gr €22.23 €26.90 6 Bestellen
Strontiumchloride Hexahydraat 1000gr Strontiumchloride Hexahydraat 1000gr €109.50 €132.50 4 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Strontiumchloride Hexahydraat    
Formule: SrCl2.6H2O    
CAS Nr:10476-85-4    
Mol. Massa: 266.62
   
Dichtheid: 1.96   gr/ml
   
Smeltpunt: 873.00 °C
   
Kookpunt: 1250.00 °C


Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.