Naar categorie: Zuren

Salicylzuur

Salicylzuur - salicylic acid - 2-hydroxybenzoëzuur - C7H6O3

Salicylzuur komt voor in onder andere wilgenbast, bepaalde soorten fruit, moerasspirea en sommige cactussen. Salicylzuur is een antioxidant die in planten en vruchten waarschijnlijk een functie vervult in de afweer tegen vraat en als conserveermiddel.

Een onbekende toepassing van salicylzuur is het oplossen van de calciumsilicaat aanslag in zwembaden resulterende uit het gebruik van calciumhypochloriet. Deze witgrijze aanslag is moeilijk verwijderbaar in tegenstelling tot de gelige aanslag die met zoutzuur makkelijk te verwijderen is.

Farmaceutische kwaliteit >99%, vraag ons naar de TDS van de huidige batch

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Salicylzuur 99+% 25kg Bulk verpakking Op Aanvraag Op aanvraag
Salicylzuur 99+% 100gr Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €2.64 €3.20 6 Bestellen
Salicylzuur 99+% 800gr Verpakt in een plastic emmertje €14.46 €17.50 Bestellen
Salicylzuur 99+% 5kg Verpakt in een stevige plastic emmer €61.94 €74.95 Bestellen
Salicylzuur 99+% 25kg Bulk verpakking salicylzuur 25kg €263.64 €319.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: 2-hydroxybenzoëzuur    
Formule: C7H6O3    
CAS Nr:69-72-7    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: Droog opslaan

H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.