Naar categorie: Zuren

Propionzuur

Propionzuur en haar zouten worden voornamelijk gebruikt als conserveermiddel in levensmiddelen. Esters van propionzuur worden gebruikt als geurstof, smaakstof en als oplosmiddel.

Verder is propionzuur een belangrijke uitgangsstof voor de synthese van vele andere verbindingen waaronder genees- en bestrijdingsmiddelen. 

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Propionzuur 1000ml Propionzuur 1000ml €10.70 €12.95 Bestellen
Propionzuur 20L Propionzuur 20L €113.06 €136.80 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 3463    
IUPAC: Propaanzuur    
Formule: C3H6O2    
CAS Nr:79-09-4    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: -23.00 °C
   
Kookpunt: 141.00 °C


Gevarenaanduidingen

Bijtend Brandbaar
Opslag: Vanwege de brandbaarheid weghouden van hitte en open vlammen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet ademen en contact vermijden (propionzuur veroorzaakt brandwonden)

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen