Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vloeistoffen

Pentaan

n-Pentaan is de vijfde koolwaterstof uit de groep van de alkanen en heeft als brutoformule C5H12. Pentaan kent drie isomeren: n-pentaan, isopentaan en tert-pentaan of neopentaan. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als apolair oplosmiddel. Ons product bestaat voornamelijk uit lineare C5 ketens; n-pentaan.

Het apolaire oplosmiddel pentaan doet geen ionen ontstaan zodat mengsels van samengestelde stoffen in pentaan niet-geleidend zijn voor elektrische stroom.

Exxsol™ Pentane 100 Safety Summary            


LET OP: Pentaan is extreem brandbaar en haar kookpunt is maar 36 graden. Dit betekend dat wanneer u een fles open heeft staan hier zoveel damp vanaf komt dat dit zelfs bij kamertemperatuur ronduit gevaarlijk is. Opslag bij voorkeur dus gekoeld


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Pentaan 1L Pentaan 1L Op Aanvraag Op aanvraag
Pentaan 4x 1L Pentaan 4x 1 Liter Op Aanvraag Op aanvraag
Pentaan 20L Pentaan 20L Op Aanvraag Op aanvraag
Pentaan 100ml Pentaan 100ml Op Aanvraag Op aanvraag

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vluchtige en zeer brandbare vloeistof
Synoniemen:
UN:
1265
IUPAC:
Pentaan
CAS Nr:
109-66-0
EEG Index:
203-692-4
Formule:
C5H12
SMILES:
CCCCC
Mol. Massa:
72.150
Dichtheid:
0.630
Smeltpunt:
-129.000 °C
Kookpunt:
36.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de omgeving Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde explosieveilige kast verwijderd houden van ontstekingsbronnen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend gebruiken in een zuurkast, niet roken, zeer vluchtig, zeer brandbaar MAC Waarde: 2950mg/m3

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
UN1265
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Di-Ethylether 30ml

Di-Ethylether 30ml

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Tolueen >99% 300ml

Tolueen >99% 300ml

Ammoniak 25% 1L

Ammoniak 25% 1L

Ethyleenglycol 1L

Ethyleenglycol 1L

Kookpuntbenzine 60-80 1L

Kookpuntbenzine 60-80 1L