Naar categorie: Vloeistoffen

Pentaan

n-Pentaan is de vijfde koolwaterstof uit de groep van de alkanen en heeft als brutoformule C5H12. Pentaan kent drie isomeren: n-pentaan, isopentaan en tert-pentaan of neopentaan. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als apolair oplosmiddel. Ons product bestaat voornamelijk uit lineare C5 ketens; n-pentaan.

Het apolaire oplosmiddel pentaan doet geen ionen ontstaan zodat mengsels van samengestelde stoffen in pentaan niet-geleidend zijn voor elektrische stroom.

Exxsol™ Pentane 100 Safety Summary            


LET OP: Pentaan is extreem brandbaar en haar kookpunt is maar 36 graden. Dit betekend dat wanneer u een fles open heeft staan hier zoveel damp vanaf komt dat dit zelfs bij kamertemperatuur ronduit gevaarlijk is. Opslag bij voorkeur dus gekoeld


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Pentaan 1L Pentaan 1L Op Aanvraag Op aanvraag
Pentaan 4x 1L Pentaan 4x 1 Liter Op Aanvraag Op aanvraag
Pentaan 20L Pentaan 20L Op Aanvraag Op aanvraag
Pentaan 100ml Pentaan 100ml €1.61 €1.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1265    
IUPAC: Pentaan    
Formule: C5H12    
CAS Nr:109-66-0    
Mol. Massa: 72.15
   
Dichtheid: 0.63   gr/ml
   
Smeltpunt: -129.00 °C
   
Kookpunt: 36.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de omgeving Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde explosieveilige kast verwijderd houden van ontstekingsbronnen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend gebruiken in een zuurkast, niet roken, zeer vluchtig, zeer brandbaar MAC Waarde: 2950mg/m3

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken