Naar categorie: Vaste Stoffen

Paraformaldehyde / Paraform

Paraformaldehyde wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel, als fungicide, als fixatief en wordt ingezet in de bereiding van zuivere formaldehyde. Het kan ook gebruikt worden in reacties ter vervanging van formaldehyde omdat die stof in zuivere toestand een gas is.


Paraformaldehyde ontleedt bij verhitting of bij contact met oxiderende stoffen, zuren en basen, met vorming van ontvlambaar formaldehyde. Boven 71°C kunnen ontplofbare damp- of luchtmengsels worden gevormd.


Deze stof mag wettelijk per 5kg verstuurd worden... zie: rivm
Enkel kleinverpakking beschikbaar voor consumenten

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Paraformaldehyde 25Kg Paraformaldehyde 25Kg Op Aanvraag Op aanvraag
Paraformaldehyde 100gr Paraformaldehyde 100gr €2.56 €3.10 Bestellen
Paraformaldehyde 900 gram Paraformaldehyde 900 gram €10.28 €12.44 Bestellen
Paraformaldehyde 4Kg Paraformaldehyde 4Kg €30.50 €36.90 6 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte kristallijne stof
Synoniemen:
Paraform, polyformaldehyde
UN:
2213
IUPAC:
polyoxymethyleen
CAS Nr:
30525-89-4
EEG Index:
Formule:
(CH2O)n
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de gezondheid Brandbaar
Opslag: Gescheiden van sterk oxiderende stoffen, sterke basen en sterke zuren. Koel, droog en in een goed verluchte ruimte bewaren.

H228 - Ontvlambare vaste stof
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2213
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code: