Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.
Naar categorie: Vaste Stoffen

Nikkelsulfaat

Nikkel(II)sulfaat Hexahydraat

Kleinverpakking binnenkort beschikbaar  @ €22,95 / kg

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Nikkel(II)Sulfaat 25kg Nikkel(II)Sulfaat 25kg €271.90 €329.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Nikkel(II)Sulfaat
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
NiSO4
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Lichtblauwe kristallijne vaste stof

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H332 - Schadelijk bij inademing
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H350 - Kan kanker veroorzaken
H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij herhaalde of langdurige blootstelling
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code: