Naar categorie: Vaste Stoffen

Nikkelsulfaat

Nikkel(II)sulfaat Hexahydraat

Kleinverpakking binnenkort beschikbaar  @ €22,95 / kg

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Nikkel(II)Sulfaat 25kg Nikkel(II)Sulfaat 25kg €271.90 €329.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Nikkel(II)Sulfaat
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
NiSO4
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Lichtblauwe kristallijne vaste stof

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H332 - Schadelijk bij inademing
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H350 - Kan kanker veroorzaken
H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij herhaalde of langdurige blootstelling
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code: