Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumsulfide

Natriumsulfide (Na2S) is het sulfide van natrium. De stof komt voor als witte tot gele, hygroscopische kristallen met een kenmerkende geur, die goed oplosbaar zijn inwater.

Natriumsulfide kent toepassingen in de leerlooierij als ontharingsmiddel, in de mijnbouw bij ertsflotatie, in de organische chemie als reductor en in de fotografie als vloeistof voor zwart-witfoto's om ze sepia te maken.

Gehydrateerd: 60-62% natriumsulfide in water (pasta). 

Natriumsulfide is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Aanraking met de huid kan ontstekingen en brandwonden veroorzaken. Gehydrateerd mag deze stof verzonden worden via DHL, we verkopen dan ook enkel de gehydrateerde variant in potjes voor consumenten. Neem contact op voor de droge variant in bulk verpakking. (enkel bedrijven)


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natriumsulfide Gehydrateerd 1kg Verpakt in een plastic emmer. Op Aanvraag 1 Op aanvraag
Natriumsulfide (anhydraat/gehydrateerd) 25kg Bulk verpakking Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €3.26 €3.95 2 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte tot gele kristallen
Synoniemen:
UN:
1385
IUPAC:
Natriumsulfide
CAS Nr:
1313-82-2
EEG Index:
215-211-5
Formule:
Na2S
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving Acute Toxiciteit
Opslag: Gescheiden van zuren en oxiderende stoffen. In een goed verluchte ruimte bewaren. Droog opslaan.

H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
H301 - Giftig bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1385
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code: