Naar categorie: Vloeistoffen

Natriumsilicaat 37% (Glaswater)

Natriumsilicaat, natriummetasilicaat of waterglas is een oplosbaar natriumzout van kiezelzuur. Het is een kleurloze tot witte, sterk hygroscopische, vaste stof. Na oplossing in water wordt het voornamelijk gebruikt als een stroperig middel voor het waterdicht maken van diverse objecten. Het is waterafstotend, poriën vernauwend, dampdiffuus en onderbreekt de capillaire werking.

Waterglas wordt gebruikt in de bodem om het grondwater tegen te houden. Het wordt ook gebruikt om vloeren, muren, kelders en/of betonwanden waterdicht te maken. Je kan het aanbrengen met een kwast of roller. Het kan ook door specie gemengd worden om een waterdicht product te verkrijgen.

Bij aanzuring ontstaat silicagel, een vorm van kiezelzuur die vooral wordt gebruikt om de relatieve vochtigheid te verlagen in verpakkingen.

Natriummetasilicaat Granulaat


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriumsilicaat 37% 100ml Natriumsilicaat 37% - Glaswater 100ml €2.39 €2.89 Bestellen
Natriumsilicaat 37% 1L Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L €5.52 €6.68 Bestellen
Natriumsilicaat 37% 4x1L Natriumsilicaat 37% 4x1L €15.93 €19.27 Bestellen
Natriumsilicaat 37% 20L Natriumsilicaat 37% 20L €41.16 €49.80 Bestellen
Natriumsilicaat (droog) 25Kg Vaste stof in bulkverpakking van 25Kg €57.02 €69.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 3253    
IUPAC: Natriummetasilicaat    
Formule: Na2SiO3    
CAS Nr:6834-92-0    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: Gescheiden van sterke zuren, voeding en voeder, metalen, halogenen. Opslaan op een plaats met een betonnen vloer die bestand is tegen corrosie

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen