Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumnitriet

In de chemische industrie wordt natriumnitriet gebruikt om amines om te zetten in diazoniumzouten, waarmee kleurstoffen en andere chemicaliën bereid worden. In de geneeskunde is natriumnitriet een tegengif bij cyanidevergiftiging.

Natriumnitriet wordt verder onder meer ook gebruikt in de metaalbewerking voor het reinigen van metaaloppervlakken, als corrosie-inhibitor en als elektrolyt bij het elektrolytisch slijpen of polijsten van metalen onderdelen. Daarbij wordt een elektrische potentiaal aangelegd tussen het slijpwiel en het metalen onderdeel, en het afgeslepen materiaal wordt in het daartussen stromend elektrolyt opgenomen en afgevoerd.

Analyse Certificaat

Geen particuliere verkoop

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriumnitriet 125gr Natriumnitriet 125 gram Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumnitriet 1Kg Natriumnitriet 1 Kilogram Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumnitriet 5Kg Natriumnitriet 5 Kilogram Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumnitriet 25kg Natriumnitriet 25 Kilogram Op Aanvraag Op aanvraag

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Natriumnitriet
Formule: NaNO2
CAS Nr:7632-00-0
Mol. Massa: 69.00
Dichtheid: 2.17   gr/ml
Smeltpunt: 271.00 °C
Kookpunt: 320.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Schadelijk voor de omgeving Acute Toxiciteit
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H301 - Giftig bij inslikken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.