Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetasilicaat

Natriummetasilicaat 25kg

Natriummetasilicaat 25kg

Bulk verpakking: let op levertijd tot 10 werkdagen indien niet op voorraad.           

Bestellen


Prijs: €51.65
Bestellen
4 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige Vloeistof
Synoniemen:
UN:
3253
IUPAC:
Natriummetasilicaat
CAS Nr:
6834-92-0
EEG Index:
229-912-9
Formule:
Na2SiO3
SMILES:
[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
ADR: DINATRIUMTRIOXOSILICAAT, 8, III, (D/E)
Opslag: Gescheiden van sterke zuren, voeding en voeder, metalen, halogenen. Opslaan op een plaats met een betonnen vloer die bestand is tegen corrosie

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN3253 DINATRIUMTRIOXOSILICAAT, 8, III, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
25
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28391100;


Vaak samen besteld:

Terpentine 1L

Terpentine 1L

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Borax Decahydraat 1000gr

Borax Decahydraat 1000gr

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg