Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriummetabisulfiet

Natriummetabisulfiet is een anorganische verbinding van natrium, zwavel en zuurstof, met als brutoformule Na₂S₂O₅. De stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat zeer goed oplosbaar is in water. Het wordt gebruikt als conserveermiddel en antioxidant in de voedingsmiddelenindustrie en draagt het E-nummer 223.

Meer dan 97% zuiver.


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriummetabisulfiet 150gr Natriummetabisulfiet 150 gram €1.99 €2.41 Bestellen
Natriummetabisulfiet 1Kg Natriummetabisulfiet 1 Kilogram €5.76 €6.97 Bestellen
Natriummetabisulfiet 6x 1Kg Natriummetabisulfiet 6x 1 Kilogram €21.65 €26.20 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC:
Formule: Na2S2O5
CAS Nr:7681-57-4
Mol. Massa: 190.11
Dichtheid: 1.48   gr/ml
Smeltpunt: 170.00 °C
Kookpunt: 0.00 °C

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.