Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriummetabisulfiet

natriummetabisulfiet 1kg

Natriummetabisulfiet is een anorganische verbinding van natrium, zwavel en zuurstof, met als brutoformule Na₂S₂O₅. De stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat zeer goed oplosbaar is in water. Het wordt gebruikt als conserveermiddel en antioxidant in de voedingsmiddelenindustrie en draagt het E-nummer 223.

Meer dan 97% zuiver.

LET OP: triggert astmatische aanvallen bij mensen die daar gevoelig voor zijn.


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriummetabisulfiet 150gr Natriummetabisulfiet 150 gram €1.99 €2.41 Bestellen
Natriummetabisulfiet 1Kg Natriummetabisulfiet 1 Kilogram €6.57 €7.95 11 Bestellen
Natriummetabisulfiet 6x 1Kg Natriummetabisulfiet 6x 1 Kilogram €26.86 €32.50 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Natriummetabisulfiet    
Formule: Na2S2O5    
CAS Nr:7681-57-4    
Mol. Massa: 190.11
   
Dichtheid: 1.48   gr/ml
   
Smeltpunt: 170.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.