Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel. 

Verpakt in een 20 liter plastic can met ontluchtingsdop.          
 


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €19.96 €24.15 0
Vanaf 4 stuks: €19.23 €23.27 4
Vanaf 12 stuks: €18.14 €21.95 12

Stuksprijs: €19.96 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 1 tot 3 werkdagen


ADR Zending: UN1791 Hypochloriet, milieugevaarlijk oplossing, 8, II (E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
24.40 KG
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Ethyleenglycol 20L
Ethyleenglycol 20L
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Natronloog 30-33% 20L
Natronloog 30-33% 20L
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter
Locron-L 20L (27kg)
Locron-L 20L (27kg)
Propyleenglycol 20L
Propyleenglycol 20L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr