Naar categorie: Vloeistoffen

Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriumhypochloriet 13.8% 1000L IBC Natriumhypochloriet 13.8% 1000L IBC Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumhypochloriet 12-14% 1L Natriumhypochloriet 12-14% 1L €2.44 €2.95 38 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 20L Bulk verpakking 12-14% chloor €18.97 €22.95 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L €20.62 €24.95 3 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1791    
IUPAC: natriumhypochloriet    
Formule:    
CAS Nr:7681-52-9    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen