Naar categorie: Vloeistoffen

Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel.

Chloor Granulaat (calcium hypochloriet)   Dikke en dunne bleek


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Natriumhypochloriet 12-14% 1L Natriumhypochloriet 12-14% 1L €2.85 €3.45 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 20L Bulk verpakking 12-14% chloor €19.96 vanaf €18.14 per 12 €24.15 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L €23.93 €28.95 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) €82.54 €99.87 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 200L Natriumhypochloriet 12-14% 200L €159.09 €192.50 Bestellen
Natriumhypochloriet 13.8% 1200kg IBC Natriumhypochloriet 13.8% 1200kg IBC €524.79 €635.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving Irriterend
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Ethyleenglycol 20L
Ethyleenglycol 20L
Natronloog 30-33% 20L
Natronloog 30-33% 20L
Zoutzuur 30% 20 Liter
Zoutzuur 30% 20 Liter
Kaliumbicarbonaat 25kg
Kaliumbicarbonaat 25kg
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Kaliummetasilicaat 1000ml
Kaliummetasilicaat 1000ml
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Locron-L 20L (27kg)
Locron-L 20L (27kg)
Propyleenglycol 20L
Propyleenglycol 20L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr