Naar categorie: Vloeistoffen

Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel.

Chloor Granulaat (calcium hypochloriet)   Dikke en dunne bleek


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriumhypochloriet 13.8% 1000L IBC Natriumhypochloriet 13.8% 1000L IBC Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumhypochloriet 12-14% 1L Natriumhypochloriet 12-14% 1L €2.44 €2.95 22 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 20L Bulk verpakking 12-14% chloor €18.97 €22.95 5 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L €20.62 €24.95 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1791    
IUPAC: natriumhypochloriet    
Formule:    
CAS Nr:7681-52-9    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen