Naar categorie: Vloeistoffen

Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel.

statiegeld
5€ statiegeld per can Hoe werkt dit?

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriumhypochloriet 12% 1L Natriumhypochloriet 12% 1L €3.26 €3.95 Bestellen
Natriumhypochloriet 12% 20L Bulk verpakking 12% chloor €31.82 €38.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1791
IUPAC: natriumhypochloriet
Formule:
CAS Nr:7681-52-9
Mol. Massa: 0.00
Dichtheid: 0.00   gr/ml
Smeltpunt: 0.00 °C
Kookpunt: 0.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen