Naar categorie: Vloeistoffen

Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel.

Chloor Granulaat (calcium hypochloriet)   Dikke en dunne bleek


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Natriumhypochloriet 13.8% 1000L IBC Natriumhypochloriet 13.8% 1000L IBC Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumhypochloriet 12-14% 1L Natriumhypochloriet 12-14% 1L €2.64 €3.20 1 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 20L Bulk verpakking 12-14% chloor €19.79 €23.95 5 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L €20.62 €24.95 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) €78.31 €94.75 1 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving Irriterend
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28289019;


Vaak samen besteld:

Calciumcarbonaat 25Kg

Calciumcarbonaat 25Kg

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Zwavelzuur 37% 20L

Zwavelzuur 37% 20L

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg

Dichloormethaan >99% 300ml

Dichloormethaan >99% 300ml

Sprayfles 1L

Sprayfles 1L