Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vloeistoffen

Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel.

Chloor Granulaat (calcium hypochloriet)   Dikke en dunne bleek


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Natriumhypochloriet 13.8% 1000L IBC Natriumhypochloriet 13.8% 1000L IBC Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumhypochloriet 12-14% 1L Natriumhypochloriet 12-14% 1L €2.85 €3.45 19 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 20L Bulk verpakking 12-14% chloor €19.79 €23.95 4 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L €23.93 €28.95 1 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) €78.31 €94.75 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving Irriterend
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28289019;


Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 20L

Zwavelzuur 37% 20L

Waterstofperoxide 3% 1L

Waterstofperoxide 3% 1L

Calciumcarbonaat 25Kg

Calciumcarbonaat 25Kg

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg

Natronloog 30% 1L

Natronloog 30% 1L

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter