Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumchloraat

Natriumchloraat

  • Zuiverheid:  >98%
  • Voorkomen: Kristallijn
  • Herkomst: Duitsland

Het pure product is enkel beschikbaar voor bedrijven, particulieren kunnen een gebruiksvergunning aanvragen via het ILT, op de volgende pagina kunt u daar meer informatie over aanvragen: ILT - Precursoren

De oplossing van 30% is beschikbaar voor particulieren.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natriumchloraat 100gr Natriumchloraat 100gr €4.09 €4.95 4
Natriumchloraat 30% 1000ml Natriumchloraat 30% 1000ml €14.79 €17.90
Natriumchloraat 1000gr Natriumchloraat 1000gr €32.02 €38.75

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallijn
Synoniemen:
UN:
1495
IUPAC:
Natriumchloraat
CAS Nr:
7775-09-9
EEG Index:
231-887-4
Formule:
NaClO3
Mol. Massa:
106.460
Dichtheid:
2.540
Smeltpunt:
259.500 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: NATRIUMCHLORAAT, 5.1, II, (E), gevaarlijk voor het milieu
H271 - Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
H302 - Schadelijk bij inslikken
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P306+P360 - NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.

Transport

Kenmerk:
UN1495 NATRIUMCHLORAAT, 5.1, II, (E), gevaarlijk voor het milieu
ADR Klasse:
5.1 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28291100