Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumboorhydride

Natriumboorhydride 100 gram

natriumboorhydride
100 Gram verpakt in een plastic potje met schroefdeksel            

Analyse Resultaten 04-08-2014:
Assay: 99.7% 
Density: 1.074 g/cm3
Particle Size: > 5mm: 3%, 1-5mm: 91%, < 1mm: 6%
            

LET OP: ADR KLASSE 1, VERZENDING ENKEL PER KOERIER


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste witte stof
Synoniemen:
Natriumboorhydride
UN:
1426
IUPAC:
Natriumtetrahydroboraat
CAS Nr:
16940-66-2
EEG Index:
241-004-4
Formule:
NaBH4
Mol. Massa:
37.833
Dichtheid:
1.074
Smeltpunt:
400.000 °C
Kookpunt:
500.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Acute Toxiciteit Bijtend
ADR: NATRIUMBOORHYDRIDE, 4.3, I (E)
Opslag: Gescheiden van sterke zuren, alcoholen, metalen in poedervorm, water en oxiderende stoffen. Koel en droog opslaan in een goed gesloten recipient.

H260 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH014 - Reageert heftig met water

Voorzorgsmaatregelingen

P223 - Contact met water vermijden.
P231 - Onder inert gas werken.
P232 - Tegen vocht beschermen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P422 - Onder ... bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1426 NATRIUMBOORHYDRIDE, 4.3, I (E)
ADR Klasse:
4.3
Verpakkingsgroep:
I
Punten:
5
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.10 KG
HS Code: