Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumboorhydride

natriumboorhydride Natriumboorhydride (NaBH4) is een sterke reductor en is op dit moment in de aandacht omdat het zeer goed gebruikt kan worden om waterstof op te slaan middels electrolyse. Het ontleedt bij verhitting of bij contact met zuren, metalen in poedervorm en water, waarbij onder andere het ontvlambare, explosieve waterstofgas wordt gevormd.

De stof is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. 

Analyse Resultaten 04-08-2014: (download) 99.2% 

LET OP: ADR VERPAKKINGSGROEP 1, CATEGORIE 4.3, VERZENDING ENKEL PER KOERIER

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natriumboorhydride 1000gr Natriumboorhydride 1000 gram Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumboorhydride 100gr Natriumboorhydride 100 gram Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumboorhydride 10kg Natriumboorhydride 10kg Op Aanvraag Op aanvraag

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste witte stof
Synoniemen:
Natriumboorhydride
UN:
1426
IUPAC:
Natriumtetrahydroboraat
CAS Nr:
16940-66-2
EEG Index:
241-004-4
Formule:
NaBH4
Mol. Massa:
37.833
Dichtheid:
1.074
Smeltpunt:
400.000 °C
Kookpunt:
500.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Acute Toxiciteit
ADR: NATRIUMBOORHYDRIDE, 4.3, I (E)
Opslag: Gescheiden van sterke zuren, alcoholen, metalen in poedervorm, water en oxiderende stoffen. Koel en droog opslaan in een goed gesloten recipient.

H260 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH014 - Reageert heftig met water

Voorzorgsmaatregelingen

P223 - Contact met water vermijden.
P231 - Onder inert gas werken.
P232 - Tegen vocht beschermen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P422 - Onder ... bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1426 NATRIUMBOORHYDRIDE, 4.3, I (E)
ADR Klasse:
4.3
Verpakkingsgroep:
I
Punten:
50 per KG/L
HS Code: