Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumboorhydride

natriumboorhydride molecuul

Natriumboorhydride (NaBH4) is een sterke reductor en is op dit moment in de aandacht omdat het zeer goed gebruikt kan worden om waterstof op te slaan middels electrolyse. Het ontleedt bij verhitting of bij contact met zuren, metalen in poedervorm en water, waarbij onder andere het ontvlambare, explosieve waterstofgas wordt gevormd.
Wij kopen deze stof direct bij Europa's voornaamste fabrikant van borium gerelateerde stoffen en kunnen u daardoor veel beter beprijzen dan onze concurrenten waar het 3x herpakt is en jaren op voorraad heeft gestaan in verschillende landen. De zuiverheid van onze boorhydride behoort tot de hoogste op de markt.
Helaas mag deze stof NIET verzonden worden via DHL. We sturen een koerier om deze stof bij u te bezorgen. Levertijd is ongeveer 3-5 werkdagen afhankelijk van de planning van de koerier.

De stof is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen.            

Analyse Resultaten 04-08-2014: (download)
Assay: 99.2% 
Density: 1.074 g/cm3
Particle Size: > 5mm: 3%, 1-5mm: 91%, < 1mm: 6%

LET OP: ADR KLASSE 1, VERZENDING ENKEL PER KOERIER

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriumboorhydride 100gr Natriumboorhydride 100 gram €8.22 €9.95 Bestellen
Natriumboorhydride 1000gr Natriumboorhydride 1000 gram €79.26 €95.90 Bestellen
Natriumboorhydride 10kg Natriumboorhydride 10kg €681.82 €825.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1426
IUPAC: Natriumtetrahydroboraat
Formule: NaBH4
CAS Nr:16940-66-2
Mol. Massa: 37.83
Dichtheid: 1.07   gr/ml
Smeltpunt: 400.00 °C
Kookpunt: 500.00 °C

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Acute Toxiciteit
Opslag: Gescheiden van sterke zuren, alcoholen, metalen in poedervorm, water en oxiderende stoffen. Koel en droog opslaan in een goed gesloten recipient.

H260 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH014 - Reageert heftig met water

Voorzorgsmaatregelingen

P223 - Contact met water vermijden.
P231 - Onder inert gas werken.
P232 - Tegen vocht beschermen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P422 - Onder ... bewaren