Naar categorie: Vloeistoffen

n-Propanol

n-Propanol (1-propanol, propylalcohol) is een isomeer van isopropylalcohol en wordt voornamelijk gebruikt als oplosmiddel voor harsen en cellulose esters. n-Propanol is een licht ontvlambare en corrosieve kleurloze vloeistof. 

n-Propanol is zuurder dan isopropanol met een pKa van 15.9 in tegenstelling tot ipa met een pka van 20, vandaar ook dat het gevarensymbool corrosief van toepassing is op n-propanol maar niet op isopropanol.

Chemisch Zuiver >99.8%

2-Propanol (isopropylalcohol)

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
n-Propanol 1000ml Verpakt in een plastic fles met kindveilige sluiting. €5.74 €6.95 1 Bestellen
n-Propanol 12x 1000ml 12 flessen verpakt in een doos €51.57 €62.40 Bestellen
n-Propanol 20L Verpakt per 20L in een stalen can €69.83 €84.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1274    
IUPAC: n-Propanol    
Formule: C3H8O    
CAS Nr:71-23-8    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: -126.50 °C
   
Kookpunt: 97.10 °C


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.