Naar categorie: Vloeistoffen

Styreen (ethenylbenzeen)

 Styreen Monomeer

Oplosmiddel voor polyesterhars

Zuiverheid >99.8%

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Styreen 100ml Styreen 100ml €1.94 €2.35 6 Bestellen
Styreen 1000ml Styreen 1000ml €6.57 €7.95 15 Bestellen
Styreen 20L Styreen 20L €56.98 €68.95 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 2055    
IUPAC: Ethenylbenzeen    
Formule: C8H8    
CAS Nr:100-42-5    
Mol. Massa: 104.15
   
Dichtheid: 0.91   gr/ml
   
Smeltpunt: -30.60 °C
   
Kookpunt: 145.00 °C


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
Opslag: stevig gesloten houden verwijderd van hitte vonken en bronnen van open vlammen; bewaren bij 2-8°C

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: damp niet inademen, contact vermijden

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.