We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vloeistoffen

Methylisobutylketon (MIBK)

Methylisobutylketon wordt hoofdzakelijk ingezet als organisch oplosmiddel en als extractievloeistof. Daarnaast wordt ze gebruikt voor het ondrinkbaar maken van ethanol in spiritus.

Anders dan Aceton en MEK lost MIBK slecht op in water en is het daardoor bruikbaar voor een vloeistof extractie.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
MIBK 100ml MIBK 100ml €1.86 €2.25 8 Bestellen
MIBK 1L MIBK 1L €6.45 €7.80 Bestellen
MIBK 100ml x10 MIBK 100ml x10 €13.64 €16.50 Bestellen
MIBK 1L x6 MIBK 1L x6 €24.50 €29.65 Bestellen
MIBK 20L MIBK 20L €69.01 €83.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1245    
IUPAC: 4-methyl-pentan-2-on    
Formule: C6H12O    
CAS Nr:108-10-1    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 116.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.