Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methanol

Methanol >99% 20 Liter

methanol

20 Liter

CHEMISCHE ANALYSE

  • Water content: max. 0.1 %
  • Non volatile matter: 5 mg/100 ml
  • Permanganate time (15°C) : min. 60 min.
  • Ethanol: max. 50 ppm
  • Acidity: max. 30 ppm
  • Acetone (G.C.): max. 30 ppm
  • Chloride: max. 1 ppm
  • Sulphur: max. 0.5 ppm
  • Fe: max. 0.1 ppm 

Bestellen


Stuksprijs: €27.60 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: METHANOL  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 200 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Methanol
Synoniemen:
methylalcohol, houtalcohol, brandalcohol, houtgeest, hydroxymethaan
UN:
1230
IUPAC:
Methanol
CAS Nr:
67-56-1
EEG Index:
200-659-6
Formule:
CH3OH
SMILES:
CO
Mol. Massa:
32.040
Dichtheid:
79.140
Smeltpunt:
-93.900 °C
Kookpunt:
64.960 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Acute Toxiciteit
ADR: METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H331 - Giftig bij inademing
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1230 METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
ADR Klasse:
3 + 6.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
15.80 KG
HS Code:
29051100

Vaak samen besteld:

Demiwater 20L
Demiwater 20L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Magnetisch ijzer poeder (Fe3O4) 50gr
Magnetisch ijzer poeder (Fe3O4) 50gr
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Magneetroerder MS-500 (china)
Magneetroerder MS-500 (china)
Set van 7 roerstaafjes
Set van 7 roerstaafjes
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
4 in 1 Digitale Bodem PH meter
4 in 1 Digitale Bodem PH meter
3 in 1 Bodem PH meter
3 in 1 Bodem PH meter
IDL pH 7.00 Doseerfles 1000ml
IDL pH 7.00 Doseerfles 1000ml
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)