Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methanol

Methanol >99% 20 Liter

methanol

20 Liter

CHEMISCHE ANALYSE

  • Water content: max. 0.1 %
  • Non volatile matter: 5 mg/100 ml
  • Permanganate time (15°C) : min. 60 min.
  • Ethanol: max. 50 ppm
  • Acidity: max. 30 ppm
  • Acetone (G.C.): max. 30 ppm
  • Chloride: max. 1 ppm
  • Sulphur: max. 0.5 ppm
  • Fe: max. 0.1 ppm 

Bestellen


Stuksprijs: €32.64 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: METHANOL  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 30 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Methanol
Synoniemen:
methylalcohol, houtalcohol, brandalcohol, houtgeest, hydroxymethaan
UN:
1230
IUPAC:
Methanol
CAS Nr:
67-56-1
EEG Index:
200-659-6
Formule:
CH3OH
SMILES:
CO
Mol. Massa:
32.040
Dichtheid:
79.140
Smeltpunt:
-93.900 °C
Kookpunt:
64.960 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Acute Toxiciteit
ADR: METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H331 - Giftig bij inademing
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1230 METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
ADR Klasse:
3 + 6.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
15.80 KG
HS Code:
29051100

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Kippenmest korrel 25kg
Kippenmest korrel 25kg
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Methanol >99% 200 Liter
Methanol >99% 200 Liter
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)