Naar categorie: Vloeistoffen

Methanol

methanol methanol methanol Methanol of methylalcohol is het eenvoudigste alcohol en heeft als bruto formule CH3OH (CH4O).

Methanol wordt vaak een primair alcohol genoemd maar is dit niet aangezien er 3 waterstof atomen direct naast de OH groep zitten in plaats van drie. Het is een van de meest toegepaste grondstoffen in de chemische industrie. Daarnaast wordt het ook vaak gebruikt als energiebron, op zichzelf (brandalcohol) of bijgemengd in brandstoffen.

Methanol is een giftige stof en dient derhalve voorzichtig behandeld te worden, gebruik als schoonmaakmiddel is dan ook ten zeerste af te raden  

Chemisch Zuiver >99.9%


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Methanol >99% 100ml Methanol >99% 100ml €1.61 €1.95 7 Bestellen
Methanol >99% 1L Methanol >99% 1 Liter €3.61 €4.37 33 Bestellen
Methanol >99% 5L (ADR) Methanol >99% 5L (ADR) €11.53 €13.95 3 Bestellen
Methanol 50% 20L Methanol 50% 20 Liter €30.37 €36.75 Bestellen
Methanol >99% 20L Methanol >99% 20 Liter €33.02 €39.95 Bestellen
Methanol >99% 12x1L Methanol >99% 12x1 Liter €36.98 €44.75 2 Bestellen
Methanol >99% 200L Methanol >99% 200 Liter €280.17 €339.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1230    
IUPAC: Methanol    
Formule: CH3OH    
CAS Nr:67-56-1    
Mol. Massa: 32.04
   
Dichtheid: 79.14   gr/ml
   
Smeltpunt: -93.90 °C
   
Kookpunt: 64.96 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Acute Toxiciteit Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H331 - Giftig bij inademing
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegen