Naar categorie: Vloeistoffen

Methanol

methanol methanol methanol Methanol of methylalcohol is het eenvoudigste alcohol en heeft als bruto formule CH3OH (CH4O).

Methanol wordt vaak een primair alcohol genoemd maar is dit niet aangezien er 3 waterstof atomen direct naast de OH groep zitten in plaats van drie. Het is een van de meest toegepaste grondstoffen in de chemische industrie. Daarnaast wordt het ook vaak gebruikt als energiebron, op zichzelf (brandalcohol) of bijgemengd in brandstoffen.

Methanol is een giftige stof en dient derhalve voorzichtig behandeld te worden, gebruik als schoonmaakmiddel is dan ook ten zeerste af te raden  

Chemisch Zuiver >99.9%

Methanol wordt veel gebruikt als brandstof, dat betekend niet dat dit zomaar mag. De methanol wat wij verkopen is accijnsvrij en mag dus niet gebruikt worden als brandstof.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Methanol >99% 12x1L Methanol >99% 12x1 Liter Op Aanvraag 9 Op aanvraag
Methanol >99% 100ml Methanol >99% 100ml €1.86 vanaf €1.11 per 128 €2.25 16 Bestellen
Methanol >99% 1L Methanol >99% 1 Liter €4.09 vanaf €2.03 per 144 €4.95 115 Bestellen
Methanol >99% 5L (ADR) Methanol >99% 5L (ADR) €13.18 vanaf €10.95 per 128 €15.95 27 Bestellen
Methanol >99% 20L Methanol >99% 20 Liter €28.51 €34.50 Bestellen
Methanol 50% 20L Methanol 50% 20 Liter €29.92 €36.20 6 Bestellen
Methanol >99% 200L Methanol >99% 200 Liter €198.31 €239.95 1 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 200 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Methanol
Synoniemen:
methylalcohol, houtalcohol, brandalcohol, houtgeest, hydroxymethaan
UN:
1230
IUPAC:
Methanol
CAS Nr:
67-56-1
EEG Index:
200-659-6
Formule:
CH3OH
SMILES:
CO
Mol. Massa:
32.040
Dichtheid:
79.140
Smeltpunt:
-93.900 °C
Kookpunt:
64.960 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Acute Toxiciteit Irriterend
ADR: METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H331 - Giftig bij inademing
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1230 METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
ADR Klasse:
3 + 6.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29051100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Polyimide Tape 10mm x 33M
Polyimide Tape 10mm x 33M
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Isopropylalcohol 20L
Isopropylalcohol 20L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Heptaan 1L
Heptaan 1L