Naar categorie: Vloeistoffen

Methanol

methanol methanol methanol Methanol of methylalcohol is het eenvoudigste alcohol en heeft als bruto formule CH3OH (CH4O).

Methanol wordt vaak een primair alcohol genoemd maar is dit niet aangezien er 3 waterstof atomen direct naast de OH groep zitten in plaats van drie. Het is een van de meest toegepaste grondstoffen in de chemische industrie. Daarnaast wordt het ook vaak gebruikt als energiebron, op zichzelf (brandalcohol) of bijgemengd in brandstoffen.

Methanol is een giftige stof en dient derhalve voorzichtig behandeld te worden, gebruik als schoonmaakmiddel is dan ook ten zeerste af te raden  

Chemisch Zuiver >99.9%

Methanol wordt veel gebruikt als brandstof, dat betekend niet dat dit zomaar mag. De methanol wat wij verkopen is accijnsvrij en mag dus niet gebruikt worden als brandstof.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Methanol >99% 12x1L Methanol >99% 12x1 Liter Op Aanvraag 13 Op aanvraag
Methanol >99% 100ml Methanol >99% 100ml €1.86 vanaf €1.11 per 128 €2.25 5 Bestellen
Methanol >99% 1L Methanol >99% 1 Liter €3.80 vanaf €2.03 per 144 €4.60 158 Bestellen
Methanol >99% 5L (ADR) Methanol >99% 5L (ADR) €13.18 €15.95 3 Bestellen
Methanol >99% 20L Methanol >99% 20 Liter €27.60 €33.40 1 Bestellen
Methanol 50% 20L Methanol 50% 20 Liter €29.92 €36.20 1 Bestellen
Methanol >99% 200L Methanol >99% 200 Liter €198.31 €239.95 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 200 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Methanol
Synoniemen:
methylalcohol, houtalcohol, brandalcohol, houtgeest, hydroxymethaan
UN:
1230
IUPAC:
Methanol
CAS Nr:
67-56-1
EEG Index:
200-659-6
Formule:
CH3OH
SMILES:
CO
Mol. Massa:
32.040
Dichtheid:
79.140
Smeltpunt:
-93.900 °C
Kookpunt:
64.960 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Acute Toxiciteit Irriterend
ADR: METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H331 - Giftig bij inademing
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1230 METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
ADR Klasse:
3 + 6.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29051100

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Isobutanol 1L
Isobutanol 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter