Naar categorie: Zuren

Melkzuur

Melkzuur E270

Concentratie: 80%

Chemisch Zuiver

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Melkzuur 80% 30kg Melkzuur 80% 30kg Op Aanvraag Op aanvraag
Melkzuur 80% 100ml Melkzuur 80% 100ml €1.53 €1.85 Bestellen
Melkzuur 80% 1000ml Melkzuur 80% 1000ml €5.62 €6.80 Bestellen
Melkzuur 80% 6x 1000ml Melkzuur 80% 6x 1000ml €24.63 €29.80 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: (2S)-2-hydroxypropaanzuur    
Formule: C3H6O3    
CAS Nr:79-33-4    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 53.00 °C
   
Kookpunt: 122.00 °C


Gevarenaanduidingen

Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.