Naar categorie: Vaste Stoffen

Luminol

Luminol is een organische verbinding met bijzondere eigenschappen, bij oxidatie komt er energie vrij in de vorm van zichtbaar licht. Dit verschijnsel wordt chemoluminnescentie genoemd en treedt op wanneer de binding tussen de 2 stikstofatomen wordt geoxideerd.

Luminol is een geel/groen poeder dat slecht oplost in water (1gr/liter) 

Synthese kwaliteit, zuiverheid > 95% 

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Luminol 1 gram Luminol 1 gram €6.20 €7.50 11 Bestellen
Luminol 10 gram Luminol 10 gram €43.39 €52.50 6 Bestellen
Luminol 100 gram Luminol 100 gram €205.79 €249.00 2 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: 5-amino-2,3-dihydro-1,4-ftaalazinedion    
Formule: C8H7N3O2    
CAS Nr:521-31-3    
Mol. Massa: 177.16
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 319.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.