Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 25kg

Kopersulfaat Pentahydraat in bulk verpakking

Wegens de milieu gevaarlijkheid van deze stof wordt deze niet via DHL verzonden


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kopersulfaat Pentahydraat 2x 25Kg 2x 25Kg (50Kg) Op Aanvraag 3 Op aanvraag
Kopersulfaat Pentahydraat 4x 25Kg 4x 25Kg (100Kg) Op Aanvraag Op aanvraag
Kopersulfaat Pentahydraat 10x 25Kg 10x 25Kg (250Kg) Op Aanvraag Op aanvraag
Kopersulfaat Pentahydraat 25Kg 25Kg kopersulfaat €51.65 €62.50 6 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving Irriterend
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332500;


Vaak samen besteld:

Zinksulfaat 25kg

Zinksulfaat 25kg