Naar categorie: Vaste Stoffen

Koperchloride

Koper(II)chloride is koperzout van waterstofchloride, met als brutoformule CuCl2. Het komt in de natuur voor als het mineraal eriochalciet. Het is een geel-bruine vaste stof die langzaam water absorbeert uit de lucht en daarbij een blauw-groen dihydraat vormt.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Koper(II)Chloride 100gr Koper(II)Chloride 100gr €4.67 €5.65 5 Bestellen
Koper(II)Chloride 1000gr Koper(II)Chloride 1000gr €47.52 €57.50 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Koper(II)Chloride    
Formule: CuCl2    
CAS Nr:7447-39-4    
Mol. Massa: 134.45
   
Dichtheid: 3.39   gr/ml
   
Smeltpunt: 498.00 °C
   
Kookpunt: 993.00 °C


Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.