Naar categorie: Vaste Stoffen

Koperchloride

Koper(II)chloride is koperzout van waterstofchloride, met als brutoformule CuCl2. Het komt in de natuur voor als het mineraal eriochalciet. Het is een geel-bruine vaste stof die langzaam water absorbeert uit de lucht en daarbij een blauw-groen dihydraat vormt.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Koper(II)Chloride 1000gr Koper(II)Chloride 1000gr Op Aanvraag Op aanvraag
Koper(II)Chloride 100gr Koper(II)Chloride 100gr Op Aanvraag Op aanvraag

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallen
Synoniemen:
UN:
2802
IUPAC:
Koper(II)Chloride
CAS Nr:
7447-39-4
EEG Index:
231-210-2
Formule:
CuCl2
Mol. Massa:
134.450
Dichtheid:
3.386
Smeltpunt:
498.000 °C
Kookpunt:
993.000 °C
Kleur:
Geelbruin tot blauwgroen

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: KOPERCHLORIDE, 8, III
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2802 KOPERCHLORIDE, 8, III
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28273990