Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Koperchloride

Koper(II)chloride is koperzout van waterstofchloride, met als brutoformule CuCl2. Het komt in de natuur voor als het mineraal eriochalciet. Het is een geel-bruine vaste stof die langzaam water absorbeert uit de lucht en daarbij een blauw-groen dihydraat vormt.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Koper(II)Chloride 1000gr Koper(II)Chloride 1000gr Op Aanvraag Op aanvraag
Koper(II)Chloride 100gr Koper(II)Chloride 100gr Op Aanvraag Op aanvraag

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallen
Synoniemen:
UN:
2802
IUPAC:
Koper(II)Chloride
CAS Nr:
7447-39-4
EEG Index:
231-210-2
Formule:
CuCl2
Mol. Massa:
134.450
Dichtheid:
3.386
Smeltpunt:
498.000 °C
Kookpunt:
993.000 °C
Kleur:
Geelbruin tot blauwgroen

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: KOPERCHLORIDE, 8, III
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2802 KOPERCHLORIDE, 8, III
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28273990;


Vaak samen besteld:

Natriumthiosulfaat 100gr

Natriumthiosulfaat 100gr

Kaliumhydroxide 100gr

Kaliumhydroxide 100gr

Zwavel Refined >99.5% 100gr

Zwavel Refined >99.5% 100gr

Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr

Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr

Calciumcarbonaat 150gr

Calciumcarbonaat 150gr

Ijzersulfaat 100gr

Ijzersulfaat 100gr