Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat is een anorganische verbinding van kalium en mangaan, met als brutoformule KMnO₄. De stof komt voor als donkerpaarse kristallen, die goed oplosbaar zijn in water en daarbij een intens paarse oplossing produceren.

Kaliumpermanganaat is een sterke oxidator en is bijgevolg schadelijk voor de huid, de ogen en de luchtwegen. De stof is ook licht corrosief voor ogen en huid, voornamelijk bij intensere en langdurige blootstelling. Contact met de ogen kan blindheid veroorzaken en contact met de huid kan roodheid, jeuk en allergische reacties oproepen.Geef aub uw gebruiksdoel aan in de bestelnotitie, wij zijn verplicht dit op te slaan alvorens wij uitleveren

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
KP Oplossing 1:10 100ml KP Oplossing 1:10 100ml €1.86 €2.25 Bestellen
Kaliumpermanganaat 100gr Kaliumpermanganaat 100gr €4.92 €5.95 215 Bestellen
KP Oplossing 1:10 1000ml KP Oplossing 1:10 1000ml €8.22 €9.95 20 Bestellen
Kaliumpermanganaat 1000gr Kaliumpermanganaat 1000gr €27.89 €33.75 51 Bestellen
Kaliumpermanganaat 8x 1000gr Kaliumpermanganaat 8x 1000gr €205.79 €249.00 6 Bestellen
Kaliumpermanganaat 25kg Kaliumpermanganaat 25kg €329.75 €399.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1490    
IUPAC: kaliumpermanganaat    
Formule:    
CAS Nr:7722-64-7    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Bijtend Schadelijk voor de gezondheid
Opslag:  Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...