Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat is een anorganische verbinding van kalium en mangaan, met als brutoformule KMnO₄. De stof komt voor als donkerpaarse kristallen, die goed oplosbaar zijn in water en daarbij een intens paarse oplossing produceren.

Kaliumpermanganaat is een sterke oxidator en is bijgevolg schadelijk voor de huid, de ogen en de luchtwegen. De stof is ook licht corrosief voor ogen en huid, voornamelijk bij intensere en langdurige blootstelling. Contact met de ogen kan blindheid veroorzaken en contact met de huid kan roodheid, jeuk en allergische reacties oproepen.

BEGIN JULI NIEUWE VOORRAADGeef aub uw gebruiksdoel aan in de bestelnotitie, wij zijn verplicht dit op te slaan alvorens wij uitleveren

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumpermanganaat 100gr Kaliumpermanganaat 100gr Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumpermanganaat 1000gr Kaliumpermanganaat 1000gr Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumpermanganaat 8x 1000gr Kaliumpermanganaat 8x 1000gr Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumpermanganaat 25kg Kaliumpermanganaat 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
KP Oplossing 1:10 100ml KP Oplossing 1:10 100ml €1.86 €2.25 5 Bestellen
KP Oplossing 1:10 1000ml KP Oplossing 1:10 1000ml €8.22 €9.95 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Bijtend Schadelijk voor de gezondheid
ADR: KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, (E)
Opslag:  Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1490 KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, (E)
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28416100