We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide is een anorganische verbinding van kalium, met als brutoformule KOH. De stof komt voor als een witte hygroscopische vaste stof, die zeer corrosief is voor de huid en de ogen.
De stof lost onder grote warmteontwikkeling in water op tot kaliloog en waarbij het hydroxide-ion verantwoordelijk is voor de sterke basische eigenschappen van de stof. Doordat het zo'n sterke base is, verdringt het zwakkere basen uit hun zouten. Kaliumhydroxide reageert net als alle alkali-hydroxides met koolstofdioxide uit de lucht tot een carbonaat (kaliumcarbonaat) en moet daarom in een afgesloten verpakking worden bewaard.

In zuivere vorm wordt kaliumhydroxide gebruikt als reinigingsmiddel, ontsmettingsmiddel, verfafbijtmiddel en gootsteenontstopper. In de meeste gevallen echter wordt voor deze toepassingen het goedkopere natriumhydroxide gebruikt.
Kaliumhydroxide wordt gebruikt voor de verzeping van vetten waarbij zachte zeep ontstaat. Het E-nummer is E525. In cosmetica wordt het toegepast als ontharingsmiddel, verwekingsmiddel en om de pH te verhogen. Ook de voedingsindustrie gebruikt de stof om de pH in sommige producten te verhogen.  

Kaliloog (Kaliumhydroxide in oplossing) Natriumhydroxide 99.85% (parels) Natronloog

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumhydroxide 10% 100ml Kaliumhydroxide 10% 100ml €1.47 €1.78 Bestellen
Kaliumhydroxide 100gr Kaliumhydroxide 100gr €1.56 €1.89 Bestellen
Kaliumhydroxide 30% 100ml Kaliumhydroxide 30% 100ml €1.63 €1.97 2 Bestellen
Kaliumhydroxide 10% 1L Kaliumhydroxide 10% 1L €4.13 €5.00 Bestellen
Kaliumhydroxide 30% 100ml x4 Kaliumhydroxide 30% 100ml x4 €5.36 €6.49 Bestellen
Kaliumhydroxide 30% 1L Kaliumhydroxide 30% 1L €5.74 €6.95 Bestellen
Kaliumhydroxide 1Kg Kaliumhydroxide 1Kg €6.12 €7.40 Bestellen
Kaliumhydroxide 8x 1kg Kaliumhydroxide 8x 1kg €31.82 €38.50 Bestellen
Kaliumhydroxide 25kg Kaliumhydroxide 25kg €40.08 €48.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1813    
IUPAC: kaliumhydroxide    
Formule: KOH    
CAS Nr:1310-58-3    
Mol. Massa: 56.11
   
Dichtheid: 2.04   gr/ml
   
Smeltpunt: 360.00 °C
   
Kookpunt: 1320.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen