Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhexacyanoferaat / Bloedloogzout

Kaliumferricyanide - rood bloedloogzout

Kaliumhexacyanoferraat (III) / Kaliumferricyanide

Hoogzuiver rood bloedloogzout:
  • Purity as K3Fe(CN)6 - > 99.5 % 
  • K4Fe(CN)6.3 H2O - < 0.35% 
  • KCl - < 0.3 % 
  • Water-insoluble - < 0.02 % 
  • Moisture - < 0.1 % 
  • Specific gravity - 1.89 gr/cm3
Kaliumferricyanide heeft vele toepassingen waarvan de meest bekende het maken van Pruisisch blauw is. Samen met phenolftaleïne vormt het een oplossing die blauw kleurt in de aanwezigheid van ijzer ionen (feroxyl indicator). Verder kent het toepassing bij het patineren van staal en het etsten van andere metalen en carbides als onderdeel van murakami's reagent (een mengsel met een hydroxide). 

Veiligheid: Kaliumferricyanide is licht toxisch maar valt desondanks niet onder het ADR. Het cyanide is sterk gebonden aan het ijzer maar als het in contact komt met sterke zuren dan ontbindt de stof en wordt het dodelijke cyanide gas gevormd. Kijk dus uit met deze stof en gebruik deze enkel buiten of in een geventileerde ruimte.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumferricyanide 100gr Kaliumferricyanide 100gr €4.30 €5.20 Bestellen
Kaliumferricyanide 1kg Kaliumferricyanide 1kg €33.02 €39.95 5 Bestellen
Kaliumferricyanide 25kg Kaliumferricyanide 25kg €586.78 €710.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste geel orange stof
Synoniemen:
Kaliumhexacyanoferraat(III), rood bloedloog zout
UN:
IUPAC:
Kaliumferricyanide
CAS Nr:
13746-66-2
EEG Index:
237-323-3
Formule:
K3[Fe(CN)6]
SMILES:
[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[K+].[K+].[K+].[Fe+3]
Mol. Massa:
329.260
Dichtheid:
1.890
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Rood

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Let op! Indien KaliumFerricyanide wordt gemengd met sterke zuren kan er dodelijk blauwzuurgas (HCN) ontstaan. Lees daarom altijd zorgvuldig de veiligheidsinformatie op het veiligheidsinformatieblad. Zo voorkomt u schade aan uw gezondheid of de omgeving.

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28372090;


Vaak samen besteld:

Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr

Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Ammoniumijzer(III)citraat groen 1000gr

Ammoniumijzer(III)citraat groen 1000gr

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

Stop rood rubber 8-12mm

Stop rood rubber 8-12mm

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat