Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumchloraat

Kaliumchloraat 

  • Zuiverheid: 99.7% 
  • Vorm: kristallijn
  • Herkomst: duitsland
  • Vochtigheid < 0,05%
Dit product is enkel beschikbaar voor bedrijven, particulieren kunnen een gebruiksvergunning aanvragen via het ILT, op de volgende pagina kunt u daar meer informatie over aanvragen: ILT - Precursoren

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumchloraat 100gr Kaliumchloraat 100gr €7.31 €8.85
Kaliumchloraat 1000gr Kaliumchloraat 1000gr €48.72 €58.95
Kaliumchloraat 5kg Kaliumchloraat 5kg €156.61 €189.50

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte kristallen
Synoniemen:
UN:
1485
IUPAC:
Kaliumchloraat
CAS Nr:
3811-04-9
EEG Index:
223-289-7
Formule:
KClO3
Mol. Massa:
122.550
Dichtheid:
2.340
Smeltpunt:
356.000 °C
Kookpunt:
400.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: KALIUMCHLORAAT, 5.1, II, (E), gevaarlijk voor het milieu
Opslag: Verwijdering van stofafzetting. Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden. Op een droge plaats bewaren.

H271 - Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
H302+H312+H332 - Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Gebruik handschoenen: NBR (nitrilrubber), Bij stofontwikkeling is adembescherming noodzakelijk, type P2

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Transport

Kenmerk:
UN1485 KALIUMCHLORAAT, 5.1, II, (E), gevaarlijk voor het milieu
ADR Klasse:
5.1 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28291920

Vaak samen besteld:

Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Elektrolytisch koper 20gr
Elektrolytisch koper 20gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Methyl Orange 10gr
Methyl Orange 10gr
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml