Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumcarbonaat - Potas

Kaliumcarbonaat wordt gebruikt bij de productie van glas. Verder wordt het als voedingsadditief gebruikt onder de naam E501. Het is een onderdeel van bakpoeder: het zorgt ervoor dat het deeg rijst. Kaliumcarbonaat is ook het belangrijkste bestanddeel van potas

           


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumcarbonaat 120gram 120 gram verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €1.61 €1.95 Bestellen
Kaliumcarbonaat 1000gram 1kg verpakt in een plastic emmertje €7.31 €8.85 Bestellen
Kaliumcarbonaat 6000gram 6kg verpakt in een plastic emmer €22.69 €27.46 Bestellen
Kaliumcarbonaat 25Kg 25kg bulk verpakking (pp zak) €62.64 €75.80 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Potas
UN:
IUPAC:
Kaliumcarbonaat
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code: