Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumcarbonaat - Potas

Kaliumcarbonaat wordt gebruikt bij de productie van glas. Verder wordt het als voedingsadditief gebruikt onder de naam E501. Het is een onderdeel van bakpoeder: het zorgt ervoor dat het deeg rijst. Kaliumcarbonaat is ook het belangrijkste bestanddeel van potas

           


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumcarbonaat 120gram 120 gram verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €1.61 €1.95 Bestellen
Kaliumcarbonaat 1000gram 1kg verpakt in een plastic emmertje €7.31 €8.85 Bestellen
Kaliumcarbonaat 6000gram 6kg verpakt in een plastic emmer €22.69 €27.46 Bestellen
Kaliumcarbonaat 25Kg 25kg bulk verpakking (pp zak) €62.64 €75.80 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Kaliumcarbonaat    
Formule:    
CAS Nr:    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.