We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumbromide

Kaliumbromide is goed in water oplosbaar en smaakt zoetig bij lage concentraties, bitter bij wat hogere en zoutig bij hoge concentraties. Deze smaakeffecten worden voornamelijk door het kaliumion veroorzaakt. Geconcentreerd kaliumbromide irriteert het slijmvlies van de maag en dit leidt vaak tot braken.

Kaliumbromide wordt voornamelijk gebruikt in de fotografie en in kleine hoeveelheden in de veeartsenij.

Tijdelijk lastig beschikbaar

Zuiverheid >99%.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumbromide 100gr Beschikbaar vanaf 28-2-2018 €2.56 €3.10 Bestellen
Kaliumbromide 1000gr Beschikbaar vanaf 28-2-2018 €16.49 €19.95 Bestellen
Kaliumbromide 5kg Beschikbaar vanaf 28-2-2018 €81.40 €98.50 Bestellen
Kaliumbromide 25kg Kaliumbromide 25kg €392.56 €475.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Kaliumbromide    
Formule: KBr    
CAS Nr:7758-02-3    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C

Gevarenaanduidingen

Irriterend
Opslag: Vochtvrij, in een afgesloten recipiënt

H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Contact met de ogen vermijden

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.