Naar categorie: Vloeistoffen

Kaliloog

Kaliumhydroxide oplossing in verschillende concentraties en verpakkings eenheden.

Kaliumhydroxide 99.85% (vlokken) Natronloog (natriumhydroxide in oplossing)

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Kaliloog 10% 30ml Kaliloog 10% 30ml (druppelflesje) €1.39 €1.68 6 Bestellen
Kaliloog 10% 10ml Kaliloog 10% 10ml €1.39 €1.68 4 Bestellen
Kaliloog 10% 100ml Kaliloog 10% 100ml €1.47 €1.78 2 Bestellen
Kaliloog 1M 100ml Kaliloog 1M 100ml €1.47 €1.78 Bestellen
Kaliloog 30% 10ml Kaliloog 30% 10ml €1.55 €1.88 18 Bestellen
Kaliloog 30% 100ml Kaliloog 30% 100ml €1.63 €1.97 19 Bestellen
Kaliloog 30% 30ml Kaliloog 30% 30ml (druppelflesje) €1.64 €1.98 15 Bestellen
Kaliloog 10% 1L Kaliloog 10% 1L €4.13 €5.00 Bestellen
Kaliloog 1M 1000ml Kaliloog 1M 1000ml €4.13 €5.00 Bestellen
Kaliloog 30% 1L Kaliloog 30% 1L €5.74 €6.95 7 Bestellen
Kaliloog 25% 20L Kaliloog 25% 20L (statiegeld can) €53.72 €65.00 Bestellen
Kaliloog 50% 20L Kaliloog 50% 20L (statiegeld can) €61.82 €74.80 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1813    
IUPAC: kaliumhydroxide    
Formule: KOH    
CAS Nr:1310-58-3    
Mol. Massa: 56.11
   
Dichtheid: 2.04   gr/ml
   
Smeltpunt: 360.00 °C
   
Kookpunt: 1320.00 °C


Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen