Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 1000L (IBC)

1000L (IBC)

Prijs is inclusief IBC

Geen statiegeld regeling, u kunt de ibc laten afvoeren door diverse bedrijven die u er voor betalen afhankelijk van de staat en het aantal. Desgewenst is een statiegeld regeling wel mogelijk bij herhaalde afname en retourlevering in nette staat.


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 850kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 850kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3000
Verpakkingstype:
IBC
Netto Gewicht:
850.00 KG
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml