Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 450 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isobutanol

Isobutanol 4x 1L

Isobutanol 4x 1L

Bestellen


Stuksprijs: €24.75 (ex btw)
In winkelwagen: €49.50 (€59.90 inc. btw)

3 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze zoetig geurende vloeistof
Synoniemen:
Isobutanol
UN:
1212
IUPAC:
2-methylpropan-1-ol
CAS Nr:
78-83-1
EEG Index:
201-148-0
Formule:
C4H10O
Mol. Massa:
74.000
Dichtheid:
802.000
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
107.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
3.21 KG
Verzendunits:
4
HS Code:

Vaak samen besteld:

Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Xyleen 5L
Xyleen 5L
Butylacetaat 5L
Butylacetaat 5L