Naar categorie: Vloeistoffen

Isobutanol

Zuiverheid > 99%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Isobutanol 100ml Isobutanol 100ml €1.61 €1.95 3 Bestellen
Isobutanol 1L Isobutanol 1L €5.74 €6.95 23 Bestellen
Isobutanol 4x 1L Isobutanol 4x 1L €19.79 €23.95 5 Bestellen
Isobutanol 20L Isobutanol 20L €61.90 €74.90 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze zoetig geurende vloeistof
Synoniemen:
Isobutanol
UN:
1212
IUPAC:
2-methylpropan-1-ol
CAS Nr:
78-83-1
EEG Index:
201-148-0
Formule:
C4H10O
Mol. Massa:
74.000
Dichtheid:
802.000
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
107.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1212
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
3 per KG/L
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Dichloormethaan >99% 300ml

Dichloormethaan >99% 300ml

Ammoniumchloride 100gr

Ammoniumchloride 100gr

Calciumnitraat 125gr

Calciumnitraat 125gr

Borax Decahydraat 100gr

Borax Decahydraat 100gr

Kaliumcarbonaat 120gram

Kaliumcarbonaat 120gram