Naar categorie: Vloeistoffen

Isobutanol

Zuiverheid > 99%

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Isobutanol 100ml Isobutanol 100ml €1.61 €1.95 4 Bestellen
Isobutanol 1L Isobutanol 1L €5.74 €6.95 23 Bestellen
Isobutanol 4x 1L Isobutanol 4x 1L €19.79 €23.95 5 Bestellen
Isobutanol 20L Isobutanol 20L €61.90 €74.90 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: 2-methylpropan-1-ol    
Formule: C4H10O    
CAS Nr:78-83-1    
Mol. Massa: 74.00
   
Dichtheid: 802.00   gr/ml
   
Smeltpunt: -108.00 °C
   
Kookpunt: 107.00 °C


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.