Naar categorie: Hulpmiddelen

Glyfosaat 1000ml

Imex Glyfosaat 3 is toegestaan uitsluitend voor niet-professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in sierbeplanting en moestuin, gazons, open verhardingen (grind, schelpen etc.) en onverharde terreinen onder de op het etiket genoemde voorwaarde.

  • Toelatingsnummer: 15241N
  • Werkzame stof: Glyfosaat
  • Gehalte werkzame stof: 360gr/l
  • Aard: Met water mengbaar concentraat. 


Chemische Eigenschappen

IUPAC: Glyfosaat    
Formule:    
CAS Nr:    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigd. Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...