Naar categorie: Hulpmiddelen

Glyfosaat 1000ml

Imex Glyfosaat 3 is toegestaan uitsluitend voor niet-professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in sierbeplanting en moestuin, gazons, open verhardingen (grind, schelpen etc.) en onverharde terreinen onder de op het etiket genoemde voorwaarde.

  • Toelatingsnummer: 15241N
  • Werkzame stof: Glyfosaat
  • Gehalte werkzame stof: 360gr/l
  • Aard: Met water mengbaar concentraat. Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Glyfosaat
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigd. Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.70 KG
Verzendunits:
1
HS Code: