Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 556 items

Naar categorie: Zuren Naar product: Ijzerchloride (droog en oplossing)

Ijzerchloride 40% 100ml

Ìjzerchloride 40% 100ml

Bestellen


Stuksprijs: €1.78 (ex btw)
In winkelwagen: €1.78 (€2.15 inc. btw)

2 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.14 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter