Naar categorie: Zuren

Ijzerchloride (droog en oplossing)

ijzerchloride ijzer(III)chloride iron chloride ijzerchloride 40% oplossing ijzerchloride 40% oplossing IJzer(III)Chloride oplossing 40%

IJzer(III)chloride wordt toegepast in de rioolwaterzuivering en drinkwaterproductie. Het vormt met licht basisch water een neerslag van FeO(OH)-. Deze neerslag neemt in het water gesuspendeerd materiaal mee. Het wordt gebruikt voor het etsen van photogravure platen en cylinders in de drukkerij maar ook voor bijvoorbeeld printplaten. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt om wildgroei van klauw te behandelen.       


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Ijzerchloride 40% 100ml Ìjzerchloride 40% 100ml €1.61 €1.95 Bestellen
Ijzerchloride 40% 1L Ijzerchloride 40% 1L €3.79 €4.59 18 Bestellen
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr €4.09 €4.95 Bestellen
Ijzerchloride 40% 5L Ijzerchloride 40% 5L €10.70 €12.95 9 Bestellen
Ijzerchloride 40% 20L Ijzerchloride 40% 20L €23.10 €27.95 21 Bestellen
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg €30.17 €36.50 Bestellen
Ijzerchloride 46% 30kg Ijzerchloride 46% 30kg €54.96 €66.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 2582    
IUPAC: ijzer(III)chloride    
Formule: FeCl3    
CAS Nr:10025-77-1    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen